Rapport från HaV om GFP under 2016

Havs- och vattenmyndigheten redovisar resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) 2016:

verksamheten-inom-eus-gemensamma-fiskeripolitik

 

 

Danska torskfiskare kompenseras för minskade kvoter i Östersjön

Danska regeringen har med anledning av de kraftiga nedskärningarna av torskkvoterna i Östersjön, 56 % i västra området och 25 % i det östra, beslutat att lämna ett ekonomiskt stöd till näringen. Merparten, cirka 80 %, av stödet på 24 miljoner i danska kronor går till fartyg under 15 m.

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) skickade i januari månad in en skrivelse till näringsdepartementet med en anhållan om stöd till det svenska torskfisket i Östersjön. Regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan.

Artikeln i Fiskerforum.dk:

http://fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/torskefiskerne-i-oestersoen-faar-nu-kompensation-28022017

Skrivelsen från HKPO:

HKPO anhållan om stöd torskfiske Östersjön 2017-01-19

 

Undantagen i ristfisket – Vad gäller

HaV har lämnat ett klarläggande beträffande undantagen i fiske med rist och vad som avräknas på den individuella tilldelningen.

I kräftristen omfattas havskräfta, kolja, äkta tunga och räka av LS 2017.

Undantag i kräftristen 2017: Hög överlevnadsundantag gäller för havskräfta och deminimisundantag gäller för bifångster av kolja, äkta tunga och räka (deminimisundantagen i kräftrist gäller fångster under MRB)

I räkristen omfattas räka, havskräfta, kolja, äkta tunga och vitling av landningsskyldighet 2017.

Undantag för räkfiske utan tunnel 2017: Deminimisundantag gäller för bifångster av vitling, kolja och äkta tunga (deminimisundantagen i räkrist utan tunnel gäller fångster under MRB)

 De fångster som omfattas av undantag ska rapporteras som DIS respektive DIM och avräknas inte den individuella kvoten.

 Mer detaljer finns på denna sida (se särskilt pdf-filen ”Vägledning om landningsskyldigheten”):

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/landningsskyldighet/information-om-landingsskyldigheten.html

Nytt fiskesystem 2017

 

Havs- och vattenmyndigheten ska enligt myndigheten strax före årsskiftet ha sänt ut tillstånd till samtliga licenshavare med uppgifter om fördelade fiskemöjligheter för 2017.

Det är angeläget att fisket nu följer upp konsekvenserna av systembytet, hur fördelningarna faller ut i olika fisken och hur det kommer påverkar enskilda fiskare gentemot det tidigare fisket.

Ett första offer för det nya systemet är VG 27 Rönnskär i Träslövsläge, en välhållen garnbåt (en av få kvarvarande garnbåtar i Halland), med yngre fiskare som ägare. Historiskt har de fångat mycket äkta tunga, en art som HaV väljer att inte fördela efter historik. Tilldelningen av övriga arter blir mycket liten; 5 kg kolja, 13 kg vitling, 14 kg gråsej, 292 kg torsk. Inget som är möjligt att bedriva ett yrkesmässigt fiske på. Nu måste båten säljas.

HaV har tidigt uppmärksammats på problematiken. Det enda anständiga nu är att HaV möjliggör för drabbade fiskare att istället få bedriva ett fiske på kustkvoten.

Det andra vi redan nu kan konstatera är att HaV delat ut hela den västra torsk-kvoten till det passiva fisket, utan att samtidigt kompensera trålfisket för bortfallet. Detta innebär att de trålare som har haft en viktig del av sin historiska fångst i det västra området då mister en stor andel av fiskemöjligheterna för 2017 (de får endast en tilldelning efter sitt historiska fiske i det östra området). Fördelningen som HaV sammantaget har gjort i de båda områdena är därför orättfärdig och behöver snarast rättas till.

En ytterligare sak som vi undrar över är möjligheten för den enskilde licenshavaren att rätt kunna bedöma huruvida den egna tilldelningen är korrekt eller inte. Väsentliga fakta för detta saknas i de utsända tillstånden (eller har delgetts på annat sätt). Det är en avgörande faktor i rättssäkerheten att fiskaren själv ska kunna värdera riktigheten av tilldelade fiskemöjligheter, och naturligtvis nödvändig som ett underlag i en eventuell överklagan.

HKPO uppmanar medlemmarna att höra av sig till oss med eventuella problem eller frågor och vara öppna för att hjälpa till vid en utvärdering och analys av det nya systemet. Tanken är att HKPO också ska vara behjälplig med att matcha överföringar av fiskemöjligheter.

HKPO har inte haft anledning till några högre förväntningar på fiskesystemet för 2017. Istället har vi fört fram att det skulle må bättre av att ges ytterligare tid för nödvändig anpassning, för att kunna klara ett fortsatt traditionellt fiske och inte i farten förorsaka en strukturomvandling som är oönskad. Nu är det upp till HaV att visa att de kan leva upp till utfästelsen som myndigheten ändå gjort, att under året ha en beredskap till att justera och rätta till bristerna i systemet.

 

 

 

Fiskekvoterna i Västerhavet 2017 – Torskkvoten i Kattegatt +42 %

 

EU:s fiskeministrar är överens om fiskekvoterna i Västerhavet. Det blir en höjning av de flesta kvoterna, men nordhavsräka (-32 %) och kolja (-47 %) sänks kraftigt. För nordhavsräkans del handlar det om en preliminär kvot som ska revideras efter att nya beståndsuppskattningar tas fram.

Hela pressmeddelandet från näringsdepartementet kan läsas här:

http://news.cision.com/se/naringsdepartementet/r/eu-s-fiskeministrar-ar-overens-om-fiskekvoter-i-vasterhavet,c2149714

 

 

 

Viktigt! TFA för yrkesfiskare upphör 31 december 2016

 

HKPO har fått nedanstående information angående TFA-försäkringen som våra medlemmar tecknar genom organisationen. Beskedet innebär att den 31 december 2016 så upphör försäkringen att gälla. En ny TFA-försäkring måste därför tecknas hos FORA, enskilt för var och en yrkesfiskare. Det blir till samma kostnad som tidigare, 450 kr.

OBS! Du har fortfarande möjlighet att välja enbart TFA om du har övriga försäkringar på annat håll. För de som är företagare med anställda gäller som tidigare en skyldighet till att teckna fullständiga försäkringar för dessa.

————

Information om TFA för yrkesfiskare med anledning av Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringars beslut vid sammanträdet 2016-05-18

 Sveriges Fiskares Producentorganisation och Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation har fått information om att Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar inte medgav att anställda yrkesfiskare på fiskeriföretag får omfattas av försäkringsvillkoren ”TFA för yrkesfiskare”.

 Obs! För att bibehålla försäkringsskyddet, måste företagaren omgående teckna försäkring för sina anställda hos Fora. Yrkesfiskare som är företagare omfattas då också av TFA i det försäkringsavtal som tecknas för de anställda.

 Från och med 1 januari 2017 kommer det inte längre vara möjligt att teckna en TFA-försäkring via producentorganisationen.

Detta innebär att yrkesfiskare som är företagare utan anställda och som vill fortsätta att ha en TFA-försäkring från och med 1 januari 2017, själva måste teckna ett försäkringsavtal hos Fora.

 Försäkringsvillkoren ”TFA för yrkesfiskare” upphör 31 december 2016 med följd att försäkringsvillkoren för TFA istället kommer att tillämpas.  

Följden blir också att försäkringsavtalen för Sveriges Fiskares Producentorganisation och Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation kommer att avslutas samma datum.

För mer information om detta kontakta Fora. 

För att få mer information om tecknande av försäkringsavtal kan ni kontakta Foras kundservice på telefon 08 – 787 40 10. Anmälningsblanketter finns på Foras hemsida, www.fora.se.

Slutsamtal inför remiss om nytt fiskesystem

Havs- och vattenmyndigheten har för avsikt att i början av oktober presentera en remiss med förslag till ett nytt fiskesystem, vilket är tänkt att den 1 januari 2017 ska ersätta det nuvarande.

Samtalen som ägt rum mellan myndigheten och producentorganisationerna (och andra intressenter) går nu in i sin slutfas.

Ett sammanslaget möte för fisk och kräfta planeras till den 14 september och två skilda möten för räka respektive östersjön till den 16 september. Veckan efter blir det ett samrådsmöte med övriga intressenter, såsom kommuner, länsstyrelser, fisket m fl. Ett sista stormöte med representanter för producentorganisationerna kommer också att avhållas innan remissen läggs.

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) har tidigt lagt förslag till en enklare lösning för att klara av utmaningen som följer på reformen av landningsskyldigheten. HaV bestämde sig dock för att utreda ett system med mer långtgående individuella fördelningar, något som vi menade ändå inte löste många av problemen, särskilt beträffande fisket i Västerhavet som har brist på kvoter för en del arter. Men nu har samtalen ägt rum under våren och sommaren och HKPO:s ambition har hela tiden varit att utifrån HaV:s beslutade inriktning vara konstruktiva och söka finna de bästa lösningarna för våra medlemmar i det nya systemet.

En grundläggande princip för HKPO:s arbete är att fiskaren ska kunna fortsätta sitt traditionella fiske utan att tvingas in i en köpkarusell som i så fall skulle slå ut många fiskare. För att kunna uppnå detta är inte enbart fördelningar svaret, utan det måste bland annat till en ökad selektivitet i redskap med förekomst av stora bifångster. Det mest selektiva skaldjursfisket med rist får inte stoppas för att bifångsterna tas i dåligt selektiva redskap. Utöver detta har många andra frågeställningar, avgörande för våra medlemmars framtida fiske, förts fram i samtalen.

Att möjliggöra för nyetableringar är också en viktig del i att kunna bevara ett lokalt fiske med levande kuster och fiskehamnar i framtiden. Risk för nyttjande av bulvaner gör att frågan inte är helt enkel, men måste få en lösning.

HKPO har tillsammans med HaV och andra PO diskuterat principer för hur fördelningarna ska ske, med en historisk fångst 2011-2014 som grund. HaV har också under 2016 fattat beslut om att fördela pelagiska kvoter i Bottenhavet enligt dessa fördelningskriterier. Ingen hänsyn togs vid tillfället att torskfiskare i Östersjön med ens fråntogs en tidigare fiskerättighet.

Havs- och Kustfiskarnas PO begärde därför (som enda PO) att även torskfisket med trål i Östersjön behöver fördelas till 2017, och då efter samma principer som i andra områden. Andra PO som ivrigt har arbetat för fördelningar för 2017 i Västerhavet och av sillen i år i Bottenhavet, hävdade samtidigt att östersjötorsken skall undantas och hanteras annorlunda. Under alla år som frågan diskuterats har inställningen varit att vid en eventuell fördelning så ska den baseras på en ransontrappa och inte på historik. Något som i så fall innebär att många båtar får först en historisk tilldelning i Västerhavet och/eller i Bottenhavet, därefter också en torsktilldelning i Östersjön, fast utan motprestation. Det behöver knappast påpekas att motsvarande fördel inte föreslås för de inlåsta trålfiskarna i Östersjön.

HaV fattade till sist beslut om att även fördela östersjötorsken till 2017, vilket presenterades vid ett systemmöte i juni. Beskedet kom uppenbart oväntat för flera PO. Från att de visat på ett ringa intresse för utsattheten för det traditionella östersjötorskfisket vid en utebliven fördelning, samtidigt som fiskare i andra områden ges möjlighet till att planera för sitt fiske, gick de nu i rask takt till att under sommaren hålla flera möten om saken. HKPO  beskylldes för att bojkotta dessa möten. Och visst, vi finner inget seriöst i hur övriga PO agerade i frågan, så intresset var svalt. Men sanningen är att HKPO som organisation aldrig fått någon inbjudan, den har vänt sig till enskilda fiskare. Kan detta möjligen vara en bojkott av HKPO som organisation?

HKPO:s medlemmar har beslutat att deras talan ska föras genom valda företrädare för vår organisation. Här kommer vi till ett uppenbart problem i förhållande till en PO som ofta säger sig ha 300 medlemmar. Må så vara, men vilka är de? Vilka fiskare representerar denna PO i systemsamtal och i andra sammanhang? Uppgifter om detta saknas på föreningens hemsida, trots att de numera är en erkänd PO. Har ens PO:s egna medlemmar vetskap om vilka alla är?

Det blir konstigt när vi har östersjöfiskare från andra PO som står bakom våra förslag, och som motarbetas i den egna PO:n. OK, alla kan inte vara överens om allting, och den långa och snåriga organisationsprocessen har skapat en del underligheter. Men det känns som att arbete i en slags skuggvärld om vi inte har en öppenhet i detta – vilka som är en PO:s uppdragsgivare. En viktig aspekt av saken är att myndigheter eller andra intressen för närvarande saknar kunskap om hur många fiskare som valt att ställa sig helt utanför fiskets organisationer.

HKPO kommer nu att begära ut en fullständig medlemsförteckning från PO:n med hänvisning till nedanstående lagparagraf.

TL

———

Så här står det i den moderniserade lagen om ekonomiska föreningar angående skyldighet att tillhandahålla en medlemsförteckning:

6 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om 1. varje medlems namn och postadress samt, i förekommande fall, att medlemmen är en investerande medlem, 2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, 3. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen, 4. det sammanlagda beloppet inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen, och 5. summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räkenskapsår balansräkningen avser har återbetalats eller högst ska återbetalas enligt 4 kap. 1 och 3 §§ och om tiden för återbetalningarna.

Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. Den kan också föras med automatiserad behandling eller på annat liknande sätt.

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. (vår understrykning) Om förteckningen förs med automatiserad behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen. Lag (2016:108).

 

Välkommen till hkpo.se

Hemsida för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation

P1020644

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. är av Statens Jordbruksverk en erkänd producentorganisation, vilket innebär att föreningens verksamhet omfattas av EU:s regelverk på fiskets område.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att försöka förbättra villkoren vid medlemmarnas avsättning av fångster, arbeta för att fisket skall bedrivas rationellt med hänsyn till resursanvändning, tillgängliga kvoter och marknadsförutsättningar. Föreningen skall också uppmuntra till att främja ett hållbart fiske och minska fiskets miljöpåverkan, samt arbeta för att fiskprodukterna skall ha en hög kvalitét.

Våra medlemmar fiskar huvudsakligen i Skagerack, Kattegatt och Östersjön. De ekonomiskt viktigaste fiskena är havskräfta, räka och torsk, men även andra arter fångas, såsom äkta tunga, rödspotta, makrill m fl. (cirka 30 olika arter totalt).

Medlemmarna i HKPO är värdefulla leverantörer av färsk fisk och skaldjur på den lokala och regionala färskmarknaden, och bidrar genom sin fiskeriverksamhet till att bevara våra kustsamhällen levande.