Samtal med HaV om justeringar av fiskesystemet för 2018

 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har under året fört samtal med HKPO och SFPO angående nya fiskesystemet som infördes den 1 januari 2017. Myndigheten har för avsikt att senare i höst återkomma med en remiss i ärendet.

HaV klargjorde vid ett möte den 19 maj att referensperioden och grunderna i fiskesystemen ligger fast, men öppnade upp för justeringar såsom eventuellt en extra regional tilldelning av torsk för östersjöfiskare med enbart torsktillstånd.

Angående situationen med bristande historik i hallandsfisket, meddelade HaV att ”myndigheten inte ser det som aktuellt att göra någon förändring i tilldelning för VG- och FG-båtar på grund av att de stängda områdena i Kattegatt inte har förändrats. Om någon ändring sker framöver så kommer HaV utreda denna fråga.”

Vid ett möte den 16 juni presenterades beräkningar för en regional tilldelning av torsk i Östersjön.

Samtalen om systemet för räka flyttades fram på begäran av SFPO som först önskade sammanträffa med HKPO i frågan. Ett möte som senare kom att genomföras i Uddevalla med räkfiskare från båda sidor, dock utan resultat.

Vid det senaste systemmötet på HaV den 1 september framfördes synpunkter från producentorganisationerna:

HKPO stod fast vid att inga förändringar skulle göras i räksystemet (inkluderat den så kallade ”muren”), samt att HKPO och SFPO varit helt överens om systemet för räka. HKPO föreslår att en mekanism skapas för att kunna omfördela arter vars kvot nationellt riskerar att ”bränna inne” (mer än 10 %).

SFPO ansåg att fördelningarna blivit fel, tar på sig en del av skulden, och menar att det ”behövs ett omtag i systemet för räka”.

Beträffande torsken framförde HKPO att en regional tilldelning behövs, men lika viktigt är att fördelningen utformas så att överföringar under året i första hand sker inom rätt grupp av fiskare.

SFPO ansåg att ”hemmafiskarna” behöver stödjas, men vill inte se en regional tilldelning efter HaV.s modell. Istället föreslogs kvotöverföring från bl. a. passivt fiske och att möjliggöra för ett fiske efter kräfta.

Utöver de mer övergripande frågorna om räka och torsk har många andra aspekter lyfts fram under samtalen. Något som finns anledning återkomma till när remissen från HaV slutligen presenteras. Innan dess kommer ett avstämningsmöte med näringen att hållas den 22 september.

 

 

 

 

Skarp kritik mot danska fiskekvoter

Danska Rigsrevisionen riktar skarp kritik mot landets system med fiskekvoter. Flera ”kvotkungar” – fiskare som kunnat köpa på sig stora fångstkvoter – polisanmäls.

2002 införde parlamentet folketinget ett nytt system, som gav fiskare möjlighet att köpa och sälja kvoter. Folketinget framhöll att kvoterna inte borde samlas i för få händer, men gav enligt nyhetsbyrån Ritzau inga riktlinjer för hur man skulle undvika det.

Nu är det precis det som har inträffat. Kritiken är besk i Rigsrevisionens utvärdering, som omfattar hela perioden 2003-2017.
Miljø- og Fødevareministeriets handläggning har varit under all kritik, anser revisorerna. Den har bland annat byggt på felaktiga data och innehållit skiftande beräkningsunderlag. Bland de möjliga missförhållanden som observerats finns dokumentförfalskning.

Niels Vestergaard, professor i resurs- och fiskeekonomi vid Syddansk Universitet, säger att slutsatserna är skakande och visar att systemet aldrig har fungerat.
– När det är ganska få aktörer på marknaden, så får vi monopolliknande förhållanden. Därmed är det inte de bästa fiskarna som klarar sig utan de största, säger han.

Miljø- og Fødevareministeriet har polisanmält ett ännu okänt antal fiskare och fiskeriföretag.
Danmarks Fiskeriforening vill att det ska offentliggöras hur många.
– Det här gör att man framställer hela fiskerinäringen som suspekt, säger ordförande Svend-Erik Andersen.


Artikeln är publicerad här:

http://www.msn.com/sv-se/ekonomi/nyheter/skarp-kritik-mot-danska-fiskekvoter/ar-AAqbzhI?li=AA4RBF&ocid=spartandhp#image=1

Mer finns att läsa här:

http://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-omstridt-kvotesystem-vendte-op-og-ned-paa-dansk-fiskeri-og-lokalsamfundet

Fiskerimininster Karen Ellerman i ett pressmeddelande:

”Arbejdet med opfølgningen på Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentration i dansk fiskeri er godt i gang, konstaterer fiskeriminister Karen Ellemann i en pressemeddelelse efter samrådet den 7. september. Siden Rigsrevisionen overgav beretningen til Statsrevisorerne d. 16. august 2017 har repræsentanter for alle Folketingets partier på jævnlige møder i Udenrigsministeriet drøftet opfølgningen på beretningen og i dag er man nået til enighed om de første konkrete tiltag.
– Vi har nu taget det første konkrete skridt i arbejdet med at rydde grundigt op på hele fiskeriområdet, både hvad angår regler og administration. Nu sætter vi gang i en ekstern undersøgelse af kvotekoncentrationsområdet. Vi er ikke i mål endnu og der venter fortsat mange dage i arbejdstøjet. Men jeg vil gerne kvittere for det gode og konstruktive samarbejde i ordførerkredsen, siger fiskeriminister Karen Ellemann.
Undersøgelsen skal se på en lang række områder, som Rigsrevisionen har udtalt kritik af i sin beretning og undersøgelsen forventes afsluttet inden jul.
Undersøgelsen vil bl.a. indeholde
– Dybdegående bagudrettet undersøgelse af sagspraksis, administration og kontrol af fartøjs- og kvotehandler.
– Analyse af det eksisterende administrationssystem, herunder eventuelle systemiske fejl og mangler, samt systemets evne til at opdage stråmandsvirksomhed.
– forslag til en fremtidig administrationsmodel, herunder muligheder for digitalisering og et nyt register for kvoteejerskab.
Desuden er der i kredsen enighed om, at der skal ses på udenlandske fiskeres ejerskab af danske fiskekvoter og hvordan der kan udvikles et velfungerende regelsæt i overensstemmelse med EU’s regler.
Ministeren og ordførerne har endvidere drøftet den konkrete opfølgning på fiskeripakkens intentioner om at begrænse kvotekoncentration i dansk fiskeri.
– Nu får vi i fælleskab taget fat om roden på problemet med kvotekoncentration, så vi sikrer et dansk fiskeri i både økonomisk og miljømæssig balance. Det er vigtigt for mig, at der også i fremtiden er plads til både store og små i dansk fiskeri, udtaler Karen Ellemann”

Regeringen ger inget ekonomiskt stöd till torskfisket i Östersjön

 

I ett nekande svar på anhållan från HKPO om ett ekonomiskt stöd åt de fiskare i Östersjön som i år drabbats av kraftiga kvotnedskärningar i västra Östersjön, skriver Landsbygdministern Sven-Erik Bucht:

Svar anhållan ek. stöd

(länk öppnas i ny flik)

I motsats till den danska regeringen väljer alltså den svenska regeringen att avstå från stöd till östersjöfisket. HKPO beklagar att våra fiskare behandlas annorlunda.

 

HKPO hade lämnat in följande skrivelse till näringsdepartementet:

Anhållan om ekonomiskt stöd till torskfisket i Östersjön med anledning av kraftigt reducerade torskkvoter.

Trålfisket efter torsk i Östersjön kommer på grund av kraftigt nedskurna kvoter för 2017 på torsk, i både det östra och i det västra området, att drabbas hårt ekonomiskt. i synnerhet när det gäller det traditionella torskfisket som inte har någon mer fiskemöjlighet än efter torsk i Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten införde i år ett nytt fiskesystem för Östersjön (och Västerhavet) som innebär individuellt tilldelade fiskemöjligheter baserade på historiska fångster för åren 2011-2014. Det sämsta fiskeåret under perioden kom att räknas bort. Enbart denna åtgärd minskade på det traditionella helårsfiskets tilldelning till förmån för det sporadiska fisket.

HaV valde också att gå förbi historiken genom att fördela hela torskkvoten i det västra området till det passiva fisket, och uteslöt därmed trålfisket. De trålare som allra mest drabbas är de som bedriver torskfiske under hela året i Östersjön och traditionellt har en stor andel av sitt fiske i det västra området. HaV har inte på något vis kompenserat för bortfallet.

Även utan HaV:s ensidiga fördelning av torsken i det västra området skulle fisket med trål (och i detta fall också det passiva fisket) drabbas hårt eftersom kvoten har halverats. Det finns fiskebåtar som sammantaget (östra/västra) förlorar uppemot 40 % av sitt fiske mot föregående år.

Med anledning av kvotnedskärningarna gick EU-kommissionen tidigt ut och rekommenderade medlemsstaterna att stödja fisket, något som vi har förstått kommer att ske i Tyskland och Danmark, med förändrad konkurrensneutralitet som följd.

Havs- och Kustfiskarnas PO anhåller om att även Sverige ska ge en ekonomisk ersättning för bortfallet. Det traditionella torskfisket har sedan tidigare problem med en sviktande lönsamhet och har inga reserver till att klara av ytterligare inkomstbortfall.

 

 

 

Socialdemokraterna vill förbjuda bottentrålning (småskaligt fiske)

På socialdemokraternas kongress i Göteborg antogs en motion från Malmö arbetarekommun som vill förbjuda bottentrålning i Sverige och verka för ett förbud i hela EU. Beslutet är ett verkligt lågvattenmärke med tanke på regeringens uttalade ambitioner till att stärka den inhemska livsmedelsproduktionen. Detta uppnår man inte genom att lägga ner en viktig del av det svenska folkhushållet.

Förslaget kommer om det förverkligas att slå ut den största delen av det svenska småskaliga och kustnära fisket – den svenskfångade räkan, den mesta kräftan och flertalet fiskarter skulle försvinna från våra fiskdiskar. Sannolikheten för att få till stånd ett förbud i hela EU-området är försvinnande liten, och då har danskarna, liksom tidigare, rätt till att fiska vidare på våra vatten, med ett gemytligt danskt smil får man förmoda.

Dagens svenska trålarna är små och bedriver ett mer skonsamt fiske än i många andra länder och har inte alls den inverkan på havsbottnen som motionen och allehanda aktivister gör gällande. Det har inte heller uppvisats  aktuella oberoende undersökningar som visar på att så är fallet, bara intetsägande bilder och paroller. Tvärtom finns det undersökningar som starkt talar emot deras uppfattning. I England gjordes nyligen en väl dokumenterad undersökning som påvisade att ett bottentrålfiske mycket väl kan tillåtas, t o m i marina skyddade områden (se länk nedan). I Sverige beskriver Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 2016 i en rapport bland annat en undersökning av svenska fiskefria området i Kattegatt som i fem års tid har varit stängd för bottentrålning:

”Det gick inte att statistiskt belägga några effekter på bottenfaunan efter att det fiskefria området inrättats.”

Nu var ju detta uppenbarligen ingen förväntad slutsats, så det måste läggas till några förklaringar:

”En möjlig förklaring kan vara att en eventuell återhämtning till ett mer opåverkat mjukbottenfaunasamhälle tar längre tid än de total fem år som studerades (2009–2014).En alternativ förklaring kan vara att trålningen i det stängda området inte minskat i den omfattning som kan utläsas från satellitpositionering av VMS och loggböcker, om t.ex. efterlevnaden av regleringen varit dålig bland fartyg som inte har VMS.”

Observera att dessa båda förklaringar som forskarna (eller HaV) ger, har de ingen aning om huruvida de stämmer eller inte, bara gissningar som satts på pränt.

Att all mänsklig aktivitet har en inverkan på miljön är självklart, men måste ändå tolereras i en viss utsträckning – annars får vi lägga ner hela mänskligheten. Den begränsande yta som trålfiskarna i Sverige i dag nyttjar, helt utanför kusternas trålgräns och alla marina skyddade områden, den påverkan går överhuvudtaget inte att jämföra med alla de utsläpp som hela tiden pågår från mänsklig aktivitet och verksamheter i land, utsläpp som vi definitivt vet är skadliga för den biologiska mångfalden och förmågan till reproduktion i haven.

Vad beror det då på att just fisket hela tiden angrips av de som vill kalla sig miljövänner? Det finns troligen ett enkelt svar på den frågan; Fisket i Sverige är en liten näring som därför är mindre riskfylld att attackera (mindre motstånd) och för att folk i allmänhet inte kan genomskåda alla de falska påståenden om fisket som används i debatten. Falska fakta som i bästa fall handlar om hur fisket bedrevs för decennier sedan.

Gå inte heller på skrönan om att ett passivt fiske med bur eller nät kan ersätta förlusten av trålarna. Det finns varken intresse från fiskare eller utrymme för det. Dessutom förbjuds näten att användas redan idag i många områden, något som miljörörelserna gärna har varit tillskyndare av.

Det är tragiskt att så många socialdemokrater har fångats i förvanskningens nät. En ringa tröst är trots allt att nästan hälften av kongressledamöterna röstade för ett avslag av motionen. Förhoppningsvis kommer i framtiden fler än dessa, tillsammans med socialdemokratiska beslutsfattare, att komma till klarhet i vad en nedläggning av det svenska småskaliga fisket kommer att kosta vårt samhälle. Till absolut ingen nytta!

Länk:

http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/legitimt-at-trawlfiske-i-naturbeskyttelsesomraader

Rapporten finns här:

supporting-riskbased-assessments-of-fisheries-in-mpas-final-report

Uppdatering. Fler röster om förslaget på förbud mot bottentrålning.

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/ledare/f%C3%B6rbudsbeslut-utan-sans-och-balans-1.4250683

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/bottentr%C3%A5l-f%C3%B6rst%C3%B6r-ej-bottnar-1.3851950

Socialdemokrater på Västkusten kräver att partiet stoppar trålfrågan:

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/tanum/tr%C3%A5lf%C3%B6rbud-ger-internbr%C3%A5k-hos-s-1.4249471

Vår fiskepolitik har inte förändrats skriver bohuslänska socialdemokrater.

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/v%C3%A5r-fiskepolitik-har-inte-f%C3%B6r%C3%A4ndrats-1.4272915

Socialdemokrater i Bohuslän försvarar beslutet enligt (M) och (L).

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/s-politiker-f%C3%B6rsk%C3%B6nar-felaktigt-beslut-1.4278894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räkfiskare överens om selektivt fiske

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) hade den 31 mars bjudit in till ett stormöte för räkfiskare, främst för att diskutera en utveckling mot ökad selektivitet i räkfisket. Medlemmar från HKPO var också inbjudna till mötet som ägde rum i Smögen.

Det finns redan idag redskap framtagna som har en god selektivitet. Nordens trålbinderi visade upp deras selektiva rist. SFPO har köpt in två av dessa som de lånar ut till medlemmar. Jan-Olof Hellberg, medlem i HKPO, har länge varit en starkt drivkraft i arbetet med att utveckla bättre selektiva redskap. Om detta kan läsas mer här:

http://www.smogens-fiskauktion.com/nyheter/27-selektiva-redskap-ger-groent-ljus

På mötet rådde samstämmighet om att nu ta ansatsen vidare och arbeta fullt ut för ett hållbart räkfiske, där även norska räkfisket är en viktig partner med samma ambitioner.

HKPO är mycket tillfreds med att räkfisket nu gemensamt bestämt att ta krafttag för att kunna minska än mer på fångsterna av småräka. Vi är övertygade om att detta är vägen till framgång för att bygga upp räkbestånden och en väg som HKPO också under lång tid har förordat.

Två konkreta förslag framkom vilka gemensamt ska lämnas in till HaV från båda producentorganisationerna, SFPO och HKPO. Det första förslaget är att det bör föreskrivas att minsta mått för de sista åtta metrarna i räktrålen ska vara minst 45 mm och att regleringen bör införas i EU:s bestämmelser. Det andra förslaget handlar om fördelningen av restkvoten på cirka 200 ton från 2016.

SFPO:s hemsida:

http://www.sfpo.se/nyheter/valbesokt-stormote-for-rakfiskare-den-31-3?category=news

 

 

 

 

Rapport från HaV om GFP under 2016

Havs- och vattenmyndigheten redovisar resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) 2016:

verksamheten-inom-eus-gemensamma-fiskeripolitik

 

 

Danska torskfiskare kompenseras för minskade kvoter i Östersjön

Danska regeringen har med anledning av de kraftiga nedskärningarna av torskkvoterna i Östersjön, 56 % i västra området och 25 % i det östra, beslutat att lämna ett ekonomiskt stöd till näringen. Merparten, cirka 80 %, av stödet på 24 miljoner i danska kronor går till fartyg under 15 m.

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) skickade i januari månad in en skrivelse till näringsdepartementet med en anhållan om stöd till det svenska torskfisket i Östersjön. Regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan.

Artikeln i Fiskerforum.dk:

http://fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/torskefiskerne-i-oestersoen-faar-nu-kompensation-28022017

Skrivelsen från HKPO:

HKPO anhållan om stöd torskfiske Östersjön 2017-01-19

 

Välkommen till hkpo.se

Hemsida för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation

P1020644

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. är av Statens Jordbruksverk en erkänd producentorganisation, vilket innebär att föreningens verksamhet omfattas av EU:s regelverk på fiskets område.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att försöka förbättra villkoren vid medlemmarnas avsättning av fångster, arbeta för att fisket skall bedrivas rationellt med hänsyn till resursanvändning, tillgängliga kvoter och marknadsförutsättningar. Föreningen skall också uppmuntra till att främja ett hållbart fiske och minska fiskets miljöpåverkan, samt arbeta för att fiskprodukterna skall ha en hög kvalitét.

Våra medlemmar fiskar huvudsakligen i Skagerack, Kattegatt och Östersjön. De ekonomiskt viktigaste fiskena är havskräfta, räka och torsk, men även andra arter fångas, såsom äkta tunga, rödspotta, makrill m fl. (cirka 30 olika arter totalt).

Medlemmarna i HKPO är värdefulla leverantörer av färsk fisk och skaldjur på den lokala och regionala färskmarknaden, och bidrar genom sin fiskeriverksamhet till att bevara våra kustsamhällen levande.