Socialdemokraterna vill förbjuda bottentrålning (småskaligt fiske)

På socialdemokraternas kongress i Göteborg antogs en motion från Malmö arbetarekommun som vill förbjuda bottentrålning i Sverige och verka för ett förbud i hela EU. Beslutet är ett verkligt lågvattenmärke med tanke på regeringens uttalade ambitioner till att stärka den inhemska livsmedelsproduktionen. Detta uppnår man inte genom att lägga ner en viktig del av det svenska folkhushållet.

Förslaget kommer om det förverkligas att slå ut den största delen av det svenska småskaliga och kustnära fisket – den svenskfångade räkan, den mesta kräftan och flertalet fiskarter skulle försvinna från våra fiskdiskar. Sannolikheten för att få till stånd ett förbud i hela EU-området är försvinnande liten, och då har danskarna, liksom tidigare, rätt till att fiska vidare på våra vatten, med ett gemytligt danskt smil får man förmoda.

Dagens svenska trålarna är små och bedriver ett mer skonsamt fiske än i många andra länder och har inte alls den inverkan på havsbottnen som motionen och allehanda aktivister gör gällande. Det har inte heller uppvisats  aktuella oberoende undersökningar som visar på att så är fallet, bara intetsägande bilder och paroller. Tvärtom finns det undersökningar som starkt talar emot deras uppfattning. I England gjordes nyligen en väl dokumenterad undersökning som påvisade att ett bottentrålfiske mycket väl kan tillåtas, t o m i marina skyddade områden (se länk nedan). I Sverige beskriver Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 2016 i en rapport bland annat en undersökning av svenska fiskefria området i Kattegatt som i fem års tid har varit stängd för bottentrålning:

”Det gick inte att statistiskt belägga några effekter på bottenfaunan efter att det fiskefria området inrättats.”

Nu var ju detta uppenbarligen ingen förväntad slutsats, så det måste läggas till några förklaringar:

”En möjlig förklaring kan vara att en eventuell återhämtning till ett mer opåverkat mjukbottenfaunasamhälle tar längre tid än de total fem år som studerades (2009–2014).En alternativ förklaring kan vara att trålningen i det stängda området inte minskat i den omfattning som kan utläsas från satellitpositionering av VMS och loggböcker, om t.ex. efterlevnaden av regleringen varit dålig bland fartyg som inte har VMS.”

Observera att dessa båda förklaringar som forskarna (eller HaV) ger, har de ingen aning om huruvida de stämmer eller inte, bara gissningar som satts på pränt.

Att all mänsklig aktivitet har en inverkan på miljön är självklart, men måste ändå tolereras i en viss utsträckning – annars får vi lägga ner hela mänskligheten. Den begränsande yta som trålfiskarna i Sverige i dag nyttjar, helt utanför kusternas trålgräns och alla marina skyddade områden, den påverkan går överhuvudtaget inte att jämföra med alla de utsläpp som hela tiden pågår från mänsklig aktivitet och verksamheter i land, utsläpp som vi definitivt vet är skadliga för den biologiska mångfalden och förmågan till reproduktion i haven.

Vad beror det då på att just fisket hela tiden angrips av de som vill kalla sig miljövänner? Det finns troligen ett enkelt svar på den frågan; Fisket i Sverige är en liten näring som därför är mindre riskfylld att attackera (mindre motstånd) och för att folk i allmänhet inte kan genomskåda alla de falska påståenden om fisket som används i debatten. Falska fakta som i bästa fall handlar om hur fisket bedrevs för decennier sedan.

Gå inte heller på skrönan om att ett passivt fiske med bur eller nät kan ersätta förlusten av trålarna. Det finns varken intresse från fiskare eller utrymme för det. Dessutom förbjuds näten att användas redan idag i många områden, något som miljörörelserna gärna har varit tillskyndare av.

Det är tragiskt att så många socialdemokrater har fångats i förvanskningens nät. En ringa tröst är trots allt att nästan hälften av kongressledamöterna röstade för ett avslag av motionen. Förhoppningsvis kommer i framtiden fler än dessa, tillsammans med socialdemokratiska beslutsfattare, att komma till klarhet i vad en nedläggning av det svenska småskaliga fisket kommer att kosta vårt samhälle. Till absolut ingen nytta!

Länk:

http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/legitimt-at-trawlfiske-i-naturbeskyttelsesomraader

Rapporten finns här:

supporting-riskbased-assessments-of-fisheries-in-mpas-final-report

Uppdatering. Fler röster om förslaget på förbud mot bottentrålning.

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/ledare/f%C3%B6rbudsbeslut-utan-sans-och-balans-1.4250683

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/bottentr%C3%A5l-f%C3%B6rst%C3%B6r-ej-bottnar-1.3851950

Socialdemokrater på Västkusten kräver att partiet stoppar trålfrågan:

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/tanum/tr%C3%A5lf%C3%B6rbud-ger-internbr%C3%A5k-hos-s-1.4249471

Vår fiskepolitik har inte förändrats skriver bohuslänska socialdemokrater.

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/v%C3%A5r-fiskepolitik-har-inte-f%C3%B6r%C3%A4ndrats-1.4272915

Socialdemokrater i Bohuslän försvarar beslutet enligt (M) och (L).

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/s-politiker-f%C3%B6rsk%C3%B6nar-felaktigt-beslut-1.4278894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räkfiskare överens om selektivt fiske

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) hade den 31 mars bjudit in till ett stormöte för räkfiskare, främst för att diskutera en utveckling mot ökad selektivitet i räkfisket. Medlemmar från HKPO var också inbjudna till mötet som ägde rum i Smögen.

Det finns redan idag redskap framtagna som har en god selektivitet. Nordens trålbinderi visade upp deras selektiva rist. SFPO har köpt in två av dessa som de lånar ut till medlemmar. Jan-Olof Hellberg, medlem i HKPO, har länge varit en starkt drivkraft i arbetet med att utveckla bättre selektiva redskap. Om detta kan läsas mer här:

http://www.smogens-fiskauktion.com/nyheter/27-selektiva-redskap-ger-groent-ljus

På mötet rådde samstämmighet om att nu ta ansatsen vidare och arbeta fullt ut för ett hållbart räkfiske, där även norska räkfisket är en viktig partner med samma ambitioner.

HKPO är mycket tillfreds med att räkfisket nu gemensamt bestämt att ta krafttag för att kunna minska än mer på fångsterna av småräka. Vi är övertygade om att detta är vägen till framgång för att bygga upp räkbestånden och en väg som HKPO också under lång tid har förordat.

Två konkreta förslag framkom vilka gemensamt ska lämnas in till HaV från båda producentorganisationerna, SFPO och HKPO. Det första förslaget är att det bör föreskrivas att minsta mått för de sista åtta metrarna i räktrålen ska vara minst 45 mm och att regleringen bör införas i EU:s bestämmelser. Det andra förslaget handlar om fördelningen av restkvoten på cirka 200 ton från 2016.

SFPO:s hemsida:

http://www.sfpo.se/nyheter/valbesokt-stormote-for-rakfiskare-den-31-3?category=news

 

 

 

 

Rapport från HaV om GFP under 2016

Havs- och vattenmyndigheten redovisar resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) 2016:

verksamheten-inom-eus-gemensamma-fiskeripolitik

 

 

Danska torskfiskare kompenseras för minskade kvoter i Östersjön

Danska regeringen har med anledning av de kraftiga nedskärningarna av torskkvoterna i Östersjön, 56 % i västra området och 25 % i det östra, beslutat att lämna ett ekonomiskt stöd till näringen. Merparten, cirka 80 %, av stödet på 24 miljoner i danska kronor går till fartyg under 15 m.

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) skickade i januari månad in en skrivelse till näringsdepartementet med en anhållan om stöd till det svenska torskfisket i Östersjön. Regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan.

Artikeln i Fiskerforum.dk:

http://fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/torskefiskerne-i-oestersoen-faar-nu-kompensation-28022017

Skrivelsen från HKPO:

HKPO anhållan om stöd torskfiske Östersjön 2017-01-19

 

Undantagen i ristfisket – Vad gäller

HaV har lämnat ett klarläggande beträffande undantagen i fiske med rist och vad som avräknas på den individuella tilldelningen.

I kräftristen omfattas havskräfta, kolja, äkta tunga och räka av LS 2017.

Undantag i kräftristen 2017: Hög överlevnadsundantag gäller för havskräfta och deminimisundantag gäller för bifångster av kolja, äkta tunga och räka (deminimisundantagen i kräftrist gäller fångster under MRB)

I räkristen omfattas räka, havskräfta, kolja, äkta tunga och vitling av landningsskyldighet 2017.

Undantag för räkfiske utan tunnel 2017: Deminimisundantag gäller för bifångster av vitling, kolja och äkta tunga (deminimisundantagen i räkrist utan tunnel gäller fångster under MRB)

 De fångster som omfattas av undantag ska rapporteras som DIS respektive DIM och avräknas inte den individuella kvoten.

 Mer detaljer finns på denna sida (se särskilt pdf-filen ”Vägledning om landningsskyldigheten”):

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/landningsskyldighet/information-om-landingsskyldigheten.html

Nytt fiskesystem 2017

 

Havs- och vattenmyndigheten ska enligt myndigheten strax före årsskiftet ha sänt ut tillstånd till samtliga licenshavare med uppgifter om fördelade fiskemöjligheter för 2017.

Det är angeläget att fisket nu följer upp konsekvenserna av systembytet, hur fördelningarna faller ut i olika fisken och hur det kommer påverkar enskilda fiskare gentemot det tidigare fisket.

Ett första offer för det nya systemet är VG 27 Rönnskär i Träslövsläge, en välhållen garnbåt (en av få kvarvarande garnbåtar i Halland), med yngre fiskare som ägare. Historiskt har de fångat mycket äkta tunga, en art som HaV väljer att inte fördela efter historik. Tilldelningen av övriga arter blir mycket liten; 5 kg kolja, 13 kg vitling, 14 kg gråsej, 292 kg torsk. Inget som är möjligt att bedriva ett yrkesmässigt fiske på. Nu måste båten säljas.

HaV har tidigt uppmärksammats på problematiken. Det enda anständiga nu är att HaV möjliggör för drabbade fiskare att istället få bedriva ett fiske på kustkvoten.

Det andra vi redan nu kan konstatera är att HaV delat ut hela den västra torsk-kvoten till det passiva fisket, utan att samtidigt kompensera trålfisket för bortfallet. Detta innebär att de trålare som har haft en viktig del av sin historiska fångst i det västra området då mister en stor andel av fiskemöjligheterna för 2017 (de får endast en tilldelning efter sitt historiska fiske i det östra området). Fördelningen som HaV sammantaget har gjort i de båda områdena är därför orättfärdig och behöver snarast rättas till.

En ytterligare sak som vi undrar över är möjligheten för den enskilde licenshavaren att rätt kunna bedöma huruvida den egna tilldelningen är korrekt eller inte. Väsentliga fakta för detta saknas i de utsända tillstånden (eller har delgetts på annat sätt). Det är en avgörande faktor i rättssäkerheten att fiskaren själv ska kunna värdera riktigheten av tilldelade fiskemöjligheter, och naturligtvis nödvändig som ett underlag i en eventuell överklagan.

HKPO uppmanar medlemmarna att höra av sig till oss med eventuella problem eller frågor och vara öppna för att hjälpa till vid en utvärdering och analys av det nya systemet. Tanken är att HKPO också ska vara behjälplig med att matcha överföringar av fiskemöjligheter.

HKPO har inte haft anledning till några högre förväntningar på fiskesystemet för 2017. Istället har vi fört fram att det skulle må bättre av att ges ytterligare tid för nödvändig anpassning, för att kunna klara ett fortsatt traditionellt fiske och inte i farten förorsaka en strukturomvandling som är oönskad. Nu är det upp till HaV att visa att de kan leva upp till utfästelsen som myndigheten ändå gjort, att under året ha en beredskap till att justera och rätta till bristerna i systemet.

 

 

 

Fiskekvoterna i Västerhavet 2017 – Torskkvoten i Kattegatt +42 %

 

EU:s fiskeministrar är överens om fiskekvoterna i Västerhavet. Det blir en höjning av de flesta kvoterna, men nordhavsräka (-32 %) och kolja (-47 %) sänks kraftigt. För nordhavsräkans del handlar det om en preliminär kvot som ska revideras efter att nya beståndsuppskattningar tas fram.

Hela pressmeddelandet från näringsdepartementet kan läsas här:

http://news.cision.com/se/naringsdepartementet/r/eu-s-fiskeministrar-ar-overens-om-fiskekvoter-i-vasterhavet,c2149714

 

 

 

Välkommen till hkpo.se

Hemsida för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation

P1020644

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. är av Statens Jordbruksverk en erkänd producentorganisation, vilket innebär att föreningens verksamhet omfattas av EU:s regelverk på fiskets område.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att försöka förbättra villkoren vid medlemmarnas avsättning av fångster, arbeta för att fisket skall bedrivas rationellt med hänsyn till resursanvändning, tillgängliga kvoter och marknadsförutsättningar. Föreningen skall också uppmuntra till att främja ett hållbart fiske och minska fiskets miljöpåverkan, samt arbeta för att fiskprodukterna skall ha en hög kvalitét.

Våra medlemmar fiskar huvudsakligen i Skagerack, Kattegatt och Östersjön. De ekonomiskt viktigaste fiskena är havskräfta, räka och torsk, men även andra arter fångas, såsom äkta tunga, rödspotta, makrill m fl. (cirka 30 olika arter totalt).

Medlemmarna i HKPO är värdefulla leverantörer av färsk fisk och skaldjur på den lokala och regionala färskmarknaden, och bidrar genom sin fiskeriverksamhet till att bevara våra kustsamhällen levande.