Värö Bruk – en sammafattning av processen

Stellan Hamrin, som företrädde yrkesfisket (genom enskilda fiskare) i mark- och miljödomstolen beträffande Värö Bruks planer på ökad produktion med åtföljande utsläpp, lämnar här en sammanfattning av processen.

 

Värö Bruk – miljömålet om ökad produktion

Värö Bruk har begärt tillstånd till fördubblad produktion och möjlighet att gå över till en ny process-teknik med utsläpp av en grupp odefinierade gifter som kallas AOX. Exakt vilka dessa gifter är varierar beroende på massa- och råvatten-typ och kan bestämmas först i efterhand. Det finns viss risk för att dioxiner (extremt giftiga ämnen) kan ingå.

Yrkesfiskarna blev inte direkt kontaktade av bruket i förväg men noterade att processen hade inletts. Tillsammans med den lokala beredningsindustrin uppvaktade man Södra för att ev. finna en gemensam lösning, men detta var inte möjligt.

Yrkesfiskarna begärde då vid domstolen att tillstånd till ökad produktion skulle ges men att utsläppen av gödande ämnen och gifter av olika slag inte fick öka. Detta krav stöddes även av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), Naturvårdsverket (NV) och inte minst Länsstyrelsen i Halland. Yrkesfiskarna hävdade dessutom att ökade utsläpp skulle allvarligt försämra fisket inom ett område från Varberg upp till Onsala-fjorden och att berörda Natura-2000 områden mellan dessa punkter skulle skadas. Man hänvisade också till kommande – nu införda – nya Miljökvalitetsnormer (MKN) för gifter av olika slag, som argument varför ökade utsläpp inte överensstämmer med gällande lag. Därutöver begärde Yrkesfiskarna att åtgärderna till viss del skulle klassas som Vattenverksamhet (ökad mängd utsläppt vatten), vilket ger viss rätt till ersättning för rättegångskostnader.

En central fråga i målet är om MKN (dvs gränsvärden för olika ämnen) får överskridas när mottagande vatten ännu inte uppnått nivån God Ekologisk Status. Svenska myndigheter och domstolar har (som vanligt) tillämpat en ”generös” tolkning, som innebär att överskridanden för enstaka ämnen inte spelar någon roll utan det är den samlade, övergripande bedömningen som är avgörande. Som oftast blir en annan…

Nu har EU-domstolen i ett mycket precist domslut slagit fast att det är de enskilda ämnenas förekomst som är avgörande. När ett ”vatten” som Hallands kust ännu inte uppnått God Ekologisk Status är det förbjudet att ge tillstånd för ytterligare utsläpp av ämnen, som orsakat den tidigare skadan. För Hallands Kustvatten handlar det om övergödning som skadat bottenfaunan och det innebär att ytterligare tillskott av gödande ämnen (kväve, fosfor, biologisk substans) inte är tillåtet.

Detta uppmärksammades tidigt inte bara av Hallands yrkesfiskare utan också av Mark- och Miljödomstolen, som rakryggat hävdade denna princip innan EU-domen kom. Parterna har därför nu enats om att utbyggnaden av bruket får ske förutsatt att reningsåtgärder successivt byggs ut så att de totala utsläppen inte ökar. Yrkesfiskarna och NV visade vid själva processen att Södra i Mönsterås har en reningseffekt som är 3 ggr bättre än den vid Värö. Liknande åtgärder bör vidtas vid Värö inklusive ex. en större damm/våtmark och/eller musselodling för ”fångst” av kväve och fosfor.

En annan viktig fråga är utsläppen av gifter. Brukets nya process-teknik ökar väsentligt utsläppen av en oidentiferad grupp av gifter som kallas AOX och som kan innehålla mycket giftiga ”dioxiner”. Vad AOX består av beror på vedråvaran, själva processen och råvattnet. Efter ihärdiga efterforskningar från Yrkesfiskarna presenterade Bruket en undersökning som visade att vid övriga bruk med den nya processen förekom inga eller möjligen försumbara utsläpp av dioxiner. Yrkesfiskarna kräver att noggranna experimentella studier görs löpande vid Värö framöver för att garantera både att inga dioxiner släpps ut och att ev. gifteffekten av övriga gifter (AOX) noga studeras.

Under året har dessutom nya tvingande Miljökvalitetsnormer (MKN) fastställts utifrån ett EU-direktiv från 2013 som kan komma att innebära att ev. gifter från Bruket – både gamla och nya – inte längre är tillåtna. Detta gäller gifter i både vatten, sediment och fisk och myndigheterna måste nu kartlägga situationen och ta upp denna fråga inom ramen för processen, eftersom Yrkesfiskarna redan krävt att detta ska ske.

Situationen nu är sådan att Södra under överinseende av myndigheterna och förhoppningsvis i samarbete med Yrkesfiskarna ska utveckla metoder så att brukets utsläpp inte ökar. När sådana godtagbara metoder tagits fram kommer en slutlig dom att fastställas som medger ökad produktion utan ökade utsläpp. Det är såvitt vi vet den första domen som fastställer dessa nya och skärpta krav på utsläpp.