Synpunkter på HaVs samrådshandling inför remiss om pelagiska systemet.

Angående samråd dnr 2309-2018: Samrådshandling inför remiss om det pelagiska systemet år 2020

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) vill lämna följande synpunkter inför kommande remiss.

Vi anser att det pelagiska systemet behöver öppnas upp i vissa delar för att möjliggöra ett regionalt, pelagiskt fiske utanför det pelagiska systemet, samt kan bidra till en ökad flexibilitet i det demersala fisket och för nyetablering. Begränsade fiskemöjligheter och fisketillstånd har alltmer beskurit handlingsfriheten för många demersala fiskare. Fluktuationer i viktiga fiskbestånd, och att inga andra fiskemöjligheter står till buds, gör därför att det demersala fisket är ytterst sårbart.

Historiskt har den tidigare flexibiliteten i fisket spelat en stor roll för yrkesfiskets överlevnad. När den huvudsakliga fångstarten har sviktat, så har det ofta funnits andra arter att periodvis bedriva ett fiske på. Så är inte längre fallet för mycket av det demersala fisket. Och det pelagiska systemet är idag av flera orsaker i praktiken stängt för fiskare som står utanför systemet, med som enda alternativ kustkvoter (små båtar). Tidigare mellansegment har i stort sett försvunnit i pelagiskt fiske. Storskaligheten innebär att många fartyg inte längre förmår att bedriva ett fiske med lokala landningar, som skulle kunna bidra till en lokal/regional utveckling av fiske, industri och handel. Med tanke på att den allt övervägande delen av svenska fiskkvoter är pelagiska, anser vi att dessa också i en hög grad ska medverka till regionala landningar.

Havs- och vattenmyndigheten gör den bedömningen i samrådshandlingen att det ”finns en tydlig målsättning inom fiskerilagstiftningen att främja kustfisket och regional utveckling”. Vi instämmer i den bedömningen.

Avsnitt 4, 6

Kvoten för sill i Bottenhavet och Bottenviken ingick före år 2016 inte i det pelagiska systemet och kunde därför bedrivas utan krav på ett pelagiskt tillstånd. Att denna möjlighet togs bort för det regionala torskfisket i Östersjön har i takt med ökande problem av skilda slag inom fisket allvarligt bidragit till att skada förutsättningarna till överlevnad för torskfiskare i Östersjön.

Det har uppstått ett akut behov av att återskapa denna flexibilitet för demersala fiskare i hela Östersjön. Det kan ske genom att inrätta regionala kvoter för ett pelagiskt fiske med prioritet för konsumändamål (där så är lämpligt). Åtgärden är också avgörande för att i framtiden kunna få till stånd en regional nyetablering och en föryngring inom fisket. Vi är alla medvetna om att antalet yrkesfiskare stadigt minskar, och då är det ännu mera angeläget att det skapas goda förutsättningar till framtida etableringar. Hur regionala kvoter/kustkvoter bäst ska utformas för att uppnå syftet får diskuteras.

Den befintliga pelagiska, regionala kvoten i Östersjön begränsas i dagsläget av att den ingår i det pelagiska systemet. Kustkvoterna i sin tur begränsas av maximal båtstorlek. Det kan finnas behov för flera regionala kvoter och/eller en anpassning av kustkvoten. En utökad flexibilitet skulle kunna ge Östersjöbåtar som i dag fiskar sill på kustkvoten med små båtar och aktiva redskap möjlighet till att kunna utveckla sitt fiske. Dagens system med individuell överförbarhet kan behöva justeringar beroende av vald modell för regionala kvoter.

En regional kvot ska givetvis i första hand nyttjas i ett regionalt fiske och tilldelad kvot ska inte vara säljbar. För att kunna utöka regionala kvoter än mer i framtiden skulle en möjlighet kunna vara att en kvot med permanent överförbarhet som byter ägare helt eller delvis, ska avräknas en viss procentsats av kvoten. Dessa kvotandelar samt eventuell kvot som HaV har rätt att återta används sedan för regionalt ändamål och nyetablering. En regional kvot eller kustkvot som inte nyttjas kan i likhet med tidigare omfördelas senare under året till det pelagiska systemet. En tillståndshavare som bedriver fiske på en regional kvot får inte hyra ut denna del till fartyg som ingår i det pelagiska systemet. Däremot bör fiskaren tillåtas hyra in kvot från det pelagiska systemet.

För det passiva fisket i Västerhavet vill vi även där ha en förbättrad flexibilitet i fisket. Vi föreslår därför en fördubbling av kustkvoten på sill till 3 %, och samtidigt önskar vi en avgränsning över vad som tillåts fångas i Skagerack respektive Kattegatt, vilket gör att de regionala intressena bättre kan tillgodoses.

Avsnitt 10

HaVs preliminära bedömning av att kustkvoterna ska vara väl tilltagna ansluter vi oss till. Beroende av vald förvaltning och koppling mellan kustkvot och regionala kvoter som inte ingår i det pelagiska systemet, behöver också detta tas hänsyn till.

Avsnitt 11

En ytterligare möjlighet som borde kunna erbjudas i det pelagiska systemet är att en demersal tillståndshavare kan ansöka om ett pelagiskt tillstånd, begränsat tidsmässigt, för att fånga en viss kvantitet av till exempel sill som fiskaren själv kan hyra in. Den här möjligheten ersätter dock inte behovet av regionala kvoter men kan medverka till en bättre flexibilitet också i västerhavet. Frågan är om utförsel av fiskekapacitet krävs vid tillfälligt tillstånd, eller om HaV har kapacitet på lager att nyttja under året?

Slutligen

HKPO anser att kvotägare som i huvudsak använder sina pelagiska kvoter för att byta till sig utländska kvoter inte uppfyller kriteriet för anknytning till svenskt fiskeri. Svenska nationella kvoter ska naturligtvis nyttjas inom det svenska fisket. Vi ser fram emot HaVs utredning, likaså vad gäller aktivitetskrav för att undvika fenomenet med så kallade ”kvotbaroner”.

Varken fiskare, fiskets organisationer eller myndigheter som har att hantera fiskets frågor kan skåda in i framtiden. Just därför är det viktigt att det nu skapas ett system som ges en inbyggd anpassningsförmåga till att klara oväntade förändringar och framtida behov inom fisket. Då behöver också de pelagiska kvoterna få en betydligt större regional anknytning med kvoter som inte ingår i det pelagiska systemet och som därför kan möjliggöra för nyetablering och en ökad flexibilitet i det regionala fisket.

Träslövsläge den 27 april 2019

Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation

Tommy Lang