Svar från HKPO på remiss om spårbarhet

HKPO har lämnat följande synpunkter gällande förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter

Det grundläggande problemet i förslaget är att det ställs samma krav på en första-handsmottagare som hanterar fisk på låt oss säga 100 kilo, som det ställs på en mottagare som tar emot hundra ton. Det är inte svårt att inse att relaterat till en lägre omsättning blir arbetsinsatsen och kostnaden för rapporteringen orimligt mycket högre för den mindre förstahandsmottagaren. Rapporterna i dessa fall består dessutom ofta av flera olika arter som måste matas in separat, och med landningsskyldigheten tillkommer det också ytterligare sorteringar och användningsändamål vilket ökar på bördan.

Vi vänder oss därför starkt emot formuleringen (första stycket, sidan 9):

”Regleringen bedöms inte påverka konkurrensförhållandena mellan företag inom branschen som hanterar produkter som omfattas av kraven”.

De senaste åren har fiskarägda föreningars verksamhet i hamnar som Träslövsläge och Bua, tvingats att anpassa sig till en ny verklighet i takt med krympande fiske och ökande kostnader. Anställd administrativ personal arbetar numera på deltid endast någon dag i veckan. Föreningarna fungerar ofta som förstahandsmottagare för de försäljningar som sker i hamnarna mellan fiskare och fiskhandlare. Utöver dessa finns det andra mindre förstahandsmottagare av olika slag runt våra kuster.

Fiskhandlare kommer inte att ta på sig den ansträngning som förstahandsmottagning och spårbarhetsrapportering kräver. Om detta är vi helt övertygade. Följden kommer bli att den lokala handeln minskar, och riskerar därmed att uppmuntra till en felaktig eller oregistrerad handel.

Förslaget är därför ett allvarligt hot mot allas vår strävan till att bevara fiskehamnar och kustbygd levande, och att försöka arbeta för en positiv utveckling som i högre grad kan förse våra lokala marknader med färska fiskprodukter i framtiden. Detta kräver regler som möjliggör för nya mindre förstahandsmottagare/handlare att etablera sig – och för de gamla att överleva.

EU säger sig också värna om det småskaliga och kustnära fisket, men inför i praktiken regelverk som i de flesta fall gynnar storskaligheten i alla led. De undantag som har gjorts i förslaget räcker inte till för att underlätta hanteringen för småskaliga aktörer. Havs- och vattenmyndigheten har i egen regi utformat rapporteringssystemet och har således i detta ett stort ansvar över vilken inverkan system får på en omstrukturering av fiskhandeln och det småskaliga, kustnära fiskets utveckling. Förslaget går även längre än vad EU kräver av medlemsstaterna.

HKPO anser att en särskild hänsyn måste tas till de mindre förstahandsmottagarna, på så vis att de medges en starkt utökad tidsgräns för när rapportering ska ske. Vidare kan kraven i paragraf 8 (om märkning av partier) skapa svårigheter. Kostnaderna förknippade med ett integrerat affärssystem gör det sannolikt att de mindre aktörerna rapporterar via e-tjänsten. Utformningen av denna måste därför, så långt det låter sig göras, bli så användarvänlig och smidig som möjligt för att förenkla och underlätta vid inmatningen. Det är viktigt att myndigheten framöver är lyhörd i dessa frågor.

Vi menar även att den digitala rapporteringen gällande alla förstahandsmottagare kunde ha utformas bättre och mindre tidskrävande genom att möjliggöra ett effektivare nyttjande av samma data i avräkningsnotor och spårbarhetsrapporteringen.

HKPO står gärna till förfogande för fortsatta samtal i frågan.

 

HaV:s remiss kan läsas här:

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2016-07-19-remiss-gallande-forslag-till-foreskrifter-om-sparbarhet-for-vissa-fiskeri–och-vattenbruksprodukter.html