Havsplaner – nytt underlag för energiutvidgning

Regeringen har gett flera myndigheter i uppdrag att föreslå nya eller ändrade områden i havsplanen lämpliga för vindkraft till havs. Regeringen tog så sent som i februari 2022 beslut om nu gällande havsplan. Länk:

Havsplaner – Vägledningar – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Nya uppdraget till ändring av havsplanen: (HaVs hemsida)

Underlag för nya eller ändrade områden för energiutvinning
Med utgångspunkt i de havsplaner som regeringen beslutade den 10 februari 2022 ska Energimyndigheten tillsammans med Affärsverket svenska kraftnät, Försvarsmakten, Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning eller identifiera behov av ändringar i redan utsedda sådana områden så att energiutvinning med ytterligare 90 terawattimmar årlig elproduktion ska kunna möjliggöras till havs.

Denna ytterligare energiutvinning ska i första hand kunna ske i havsplaneområdet Västerhavet och i havsplaneområdet Östersjön (norra, mellersta och sydöstra Östersjön). Energimyndigheten ska samordna arbetet med uppdraget.
Uppdragsmyndigheterna ska verka för samexistens och samverkanslösningar mellan energiutvinning och kulturmiljövårdens, naturvårdens, sjöfartens, totalförsvarets respektive yrkesfiskets intressen när dessa har anspråk i samma havsområden. Fokus ska ligga på de intressekonflikter som utgör de främsta hindren för energiutvinning.

Uppdragsmyndigheterna ska bedöma förutsättningarna för att nya eller ändrade områden för energiutvinning med hänsyn till andra intressen i samma havsområden ska kunna tas in i havsplanerna och prioritera de områden som har störst förutsättningar att bli angivna som områden för energiutvinning. För denna bedömning ska Energimyndigheten hämta in synpunkter och relevant information även från andra myndigheter som berörs av de tilltänkta utpekandena och vid behov från berörda länsstyrelser.

Uppdragsmyndigheterna ska så långt som möjligt vara överens om underlaget. Havs-och vattenmyndigheten ska, parallellt med att underlaget för nya eller ändrade områden för energiutvinning tas fram, påbörja arbetet med förslag till de ändringar i havsplanerna som underlaget kan förväntas föranleda.”

Läs mer här: Uppdrag om nya områden för energiutvinning i havsplanerna (2022) – Regeringsuppdrag – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)