HKPO projekt – produktions och saluplaner

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) är en erkänd producentorganisation i EU som arbetar med yrkesfiskets alla frågor i förhållande till myndigheter och fiskförvaltning. HKPO utarbetar produktions- och saluplaner vilka beskriver föreningens och medlemmarnas verksamhet och inriktning för det kommande året. Verksamhetsåret redovisas sedan i en årsrapport. Vissa frågor är obligatoriska för en erkänd producentorganisation att arbeta med; såsom främjande av hållbart fiske, minimera oönskade fångster, öka redskapens selektivitet, med flera. Godkända saluplaner är en förutsättning för att en PO ska behålla statusen som en i EU erkänd producentorganisation. För arbetet med att ta fram planerna erhåller HKPO ett ekonomiskt stöd från Europeiska unionen.