Yttrande angående förslag utvidgat Natura 2000

HKPO har lämnat synpunkter på förslag från Länsstyrelsen Halland om att utvidga Natura 2000-området vid Lilla Middelgrund. Något som kan innebära fiskerestriktioner i ett för hallandsfisket viktigt fångstområde. Fisket har även haft ett möte med ansvariga handläggare om förslaget, vilket föranledde ett kompletterande yttrande.

Uppdatering

Länsstyrelsen Halland har tagit beslut i frågan och ärendet går nu vidare till regeringen för avgörande. Länsstyrelsen har i viktiga delar lyssnat på HKPO:

“Delar av området är av riksintresse för fiske. För att skydda de utpekade fågelarterna och deras livsmiljöer kan dock begränsningar i rätten att fiska i området bli aktuell. Bevarandeåtgärder som kan behövas är till exempel att det införs regleringar av nät- och ryssjefiske samt pelagisk trålning. ”

Motivering:” Länsstyrelsen har efter genomfört samråd och inkomna yttranden från Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation beslutat att minska det föreslagna områdets utbredning i nordost samt förtydligat vilka fiskeregleringar som kan bli aktuella. Bevarandeåtgärder som kan behövas i det föreslagna området är till exempel att det införs regleringar av nät- och ryssjefiske samt pelagisk trålning. ”