HaVs förslag till regeringen om överlåtbara demersala fiskerättigheter

Regeringen gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att närmare utveckla analysen i myndighetens rapport Utvärdering av systemet med individuella fiskemöjligheter (N2020/02124) avseende följande faktorer som bör beaktas i ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter (demersalt fiske):

 • ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser av och risker med en koncentration av fiskemöjligheter till ett mindre antal aktörer;
 • effekter på den regionala/lokala livsmedelsproduktionen och
  fisk beredningen;
 • behov av särskild hänsyn till småskaligt kustnära fiske och regional spridning, samt möjligheter att bibehålla och stärka fiskerinäringens värdekedjor regionalt och lokalt;
 • fiskets möjligheter att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja i linje med livsmedelsstrategin;
 • möjligheter att underlätta föryngring och nyetablering inom fisket; möjliga effekter på infrastrukturutveckling samt landningsmöjligheter i Sverige;
 • möjligheter att bidra till att uppnå målet om god miljöstatus i havsområdena enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juli 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi);
 • möjliga effekter på fisk- och skaldjurs bestånden;
 • behov att främja en ökande användning av skonsamma, selektiva och klimatsmarta fiskeredskap och -metoder; samt
 • behov av information för möjligheten att göra uppföljningar av fördelningssystemet, exempelvis avseende priser på överlåtelser.

Länk till Havs- och vattenmyndighetens förslag:

Uppdrag att analysera faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter (2022) – Regeringsuppdrag – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)