Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO)

bildades år 1993 under namnet “Hallandsfiskarnas Producentorganisation” av fiskare från Halland som vid den tiden främst bedrev ett fiske efter sill, torsk och havskräfta i Kattegatt, Skagerack och Östersjön. Året efter blev HFPO en erkänd producentorganisation, och erhöll därmed rätten till att utfärda lägstapriser samt hantera återtag av osåld fisk.

Återtagssystemet skrotades tjugo år senare, 2014 sjösattes EU:s nya fiskeripolitik (CFP). En fiskerireform som införs successivt under kommande år, och där vissa delar ännu pågår förhandlingar om.

Reformen kommer radikalt att förändra yrkesfiskets förutsättningar. Från att tidigare ha tvingats att kasta tillbaka fisk som inte fått ilandföras (fisk mindre än minimimått, slut på kvoten osv), blir grundregeln nu istället att all fångst skall föras iland. Landningsskyldigheten införs efterhand, med start 2015 i utvalda fiskeområden. Vissa undantag från utkastförbudet kan eventuellt medges, såsom för fisk och skaldjur med en dokumenterat hög överlevnadsgrad.

I  EU:s reformering av den gemensamma fiskeripolitiken ingår även att tilldela producentorganisationer (PO) ett större ansvar för dess genomförande, samt att vara ett instrument för yrkesfiskaren i dialog med näring, forskare, marknad och myndigheter. En annan viktig uppgift som HFPO arbetar med är framtagning av mer selektiva fiskeredskap. Pilotprojekt utförs redan idag av medlemmar i HFPO, ytterligare projekt beräknas komma igång under hösten 2014 och vidare 2015.

Hallandsfiskarnas Producentorganisation har under 2013 genomfört en stor omvandling av föreningen, innebärande administrativ uppbyggnad, nya stadgar och mål för verksamheten. Hallandsfiskarnas PO har nu skaffat sig kapacitet till att leva upp till medlemmarnas krav och producentorganisationernas förändrade roll såsom det anges i EU:s nya marknadsordning.

Sedan föreningens start 1993 har fisket efter hallandskusten förändrats kraftigt. Det storskaliga sillfisket är borta och har i mycket ersatts av ett fiske i Kattegatt, främst riktat efter havskräfta, men även äkta tunga och annan plattfisk är viktiga inslag i fisket, likaså ett mindre räkfiske i Skagerack. En del trålare kombinerar fisket i Kattegatt med ett torskfiske i Östersjön. Det finns även trålare som under hela året bedriver fiske efter torsk i Östersjön.

För fisket i västerhavet används olika redskap i fisket, såsom trål, garn, burar, krok.

Under 2015 fick föreningen ett stort medlemstillskott av fiskare, hemmahörande i Bohuslän, vilka främst bedriver ett kustnära skaldjursfiske efter räka och havskräfta. Sedan tidigare har HFPO medlemmar som inte har hemmahamn i Halland. Utvecklingen gav anledning till namnändring av föreningen, från det mer regionala “Hallandsfiskarnas PO” till ett som bättre täcker in dagens verksamhet – Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO).

Våra medlemsbåtar landar dagligen färsk fisk och skaldjur och spelar här en viktig roll i bevarandet av levande, kustnära samhällen, förutom att de även är mycket uppskattade som pålitliga leverantörer till en lokal och regional färskmarknad.