Tommy Lang

Författarens inlägg

HaVs förslag till regeringen om överlåtbara demersala fiskerättigheter

Regeringen gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att närmare utveckla analysen i myndighetens rapport Utvärdering av systemet med individuella fiskemöjligheter (N2020/02124) avseende följande faktorer som bör beaktas i ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter (demersalt fiske): Länk till Havs- och vattenmyndighetens förslag: Uppdrag att analysera faktorer att beakta i ett system …

Fortsätt läsa

Ny studie – magnetfält från vindkraftskablar påverkar yngel av kolja

“Då dei blei eksponerte for magnetfelt av same styrke som frå sjøkablar, svømte hyselarvene saktare. Forskinga gir ny kunnskap om korleis havvindparkar kan påverke livet i havet.” Läs mer om studien av Havforskingsinstituttet (HI) i Norge: https://www.hi.no/hi/nyheter/2022/september-1/magnetfelt-fra-sjokablar-kan-bremse-hyselarver

Vindparker skadar skaldjur – deformeras av elektromagnetiska fält

En ny studie hävdar att hummer deformeras och lämnas oförmögna att simma på grund av elektromagnetiska fält från undervattenskablar för vindkraftsparker. Forskare registrerade missbildningar hos hummer i en kontrollerad studie. De exponerade ägg för elektromagnetiska fält som liknar undervattenskablar. När äggen kläcktes registrerades missbildningar tre gånger oftare Elektriska magnetfält som skapas av kablarna som transporterar …

Fortsätt läsa

Beslut tas om Sveriges havsplaner

Pressmeddelande från Miljödepartementet, Infrastrukturdepartementet “Sveriges första havsplaner möjliggör snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft Publicerad 15 februari 2022 Regeringen har beslutat om Sveriges första havsplaner och att ge Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter peka ut nya områden för energiutvinning. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att …

Fortsätt läsa

HaV får i uppdrag att utreda fiskerättigheter (uppdatering)

Uppdrag att analysera faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheterDiarienummer: N2022/00137, N2021/01481, N2020/02124 Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att närmare utveckla analysen i myndighetens rapport Utvärdering av systemet med individuella fiskemöjligheter (N2020/02124) avseende följande faktorer som bör beaktas i ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter (demersalt fiske): …

Fortsätt läsa

Världsomfattande forskningsstudie visar att där trålning bedrivs hållbart går det bra för havsbottnarna

British University of Bangor har publicerat sin studie “Proceedings of the National Academy of Science” (PNAS w/c 3.1.22) som är den  I den första forskningsstudien i sitt slag, Studien bygger på ett internationellt samarbete som har samlat in data från 24 större havsregioner världen runt, för att sammanfatta kunskap om trålaktiviteter och intensiteten av dessa, för …

Fortsätt läsa

Ny strategi för yrkesfisket 2021-2026

Strategin och handlingsplanerna för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk har lämnats till regeringen och finns att ladda ner på: Jordbruksverkets och HaV:s webbsidor. Processen med att ta fram planer och strategier har pågått under flera år med deltagande av många skilda intressenter och aktörer i näringarna. Strategi och handlingsplaner bli extra viktiga den här …

Fortsätt läsa

Planer på 50-85 vindkraftverk strax utanför hallandskusten – höga som Eiffeltornet

Ny teknik har gjort att vindkraftsverk kan byggas allt större och högre. I den nu föreslagna vindparken Galatea-Galene (en etablering i två havsområden, skilda åt av Lilla Middelgrund), uppges att verkens höjd över havet kan bli mer än 300 m – vart och ett alltså lika högt som Eiffeltornet i Paris. Vindparken kommer inte endast …

Fortsätt läsa

Informell överenskommelse om Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027

Rådet har nått en informell överenskommelse med Europaparlamentet om hur man ska fördela budgeten på 6,108 miljarder euro för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för perioden 2021–2027 i syfte att stödja och modernisera sektorn. Den nya fonden kommer i synnerhet att stödja småskaligt kustfiske och fartyg på upp till 24 meter samt främja vattenbruk. Hela texten finns …

Fortsätt läsa

HaVs förslag om krav på generellt bottentrålsförbud i marina skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten är klara med utredningen av regeringsuppdraget om att införa ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Myndigheten beskriver i korthet saken så här: “Innanför trålgränsen är trålfiske i dag förbjudet i HaV:s föreskrifter. I föreskrifterna finns undantag från förbudet, dessa har HaV sammanställt och beskrivit enligt uppdraget.” 1. …

Fortsätt läsa