januari 2015 arkiv

MSC-märkta havskräftor i Kattegatt och Skagerrak – Se fartygslistan

Sverige först i världen med MSC-märkta havskräftor. http://www.msc.org/press/nyhetsarkiv/sverige-forst-i-varlden-med-msc-markta-havskraftor?fromsearch=1&isnewssearch=1 Aktuell fartygslista finns på MSC:s engelska webbsida: http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/north-east-atlantic/danish-and-swedish-nephrops/assessment-downloads      

Interpellationsdebatt om överförbarhet fiskekvoter och landningsskyldigheten

Protokoll interpellationsdebatten: Roland Utbult (KD) besvaras av anf.154 Statsrådet Sven-Erik Bucht (S): Fru talman! Roland Utbult har frågat mig när jag och regeringen kommer att göra en samlad bedömning av vilka system som behövs för fiskets bedrivande i en ordning med en landningsskyldighet. På grund av svårigheten att styra ett fiske mot den önskade arten …

Fortsätt läsa

EU-Kommissionens förslag till flerårig förvaltningsplan för Östersjön – Rapport från möte landningsskyldighet i västerhavet

EU-kommissionen har lämnat förslag till flerårig fiskeriförvaltningsplan för Östersjön. Läs/ladda ner här: Förslag till flerårig plan östersjön Remissvar från HaV: HaV remiss-svar Övriga remissvar: http://www.regeringen.se/sb/d/15328/a/249818 – NSAC Landings Obligation Focus Group möte i Amsterdam 7-8 oktober 2014. Rapporten från mötet beskriver en del viktiga frågeställning som just nu diskuteras kring kommande landningsskyldighet i Nordsjön och västerhavet. …

Fortsätt läsa

Samtal om nytt fiskesystem i Västerhavet och Östersjön

Den 16 januari äger ett uppstartsmöte rum i Havs- och vattenmyndighetens lokaler med deltagare från representativa delar av det svenska fisket. EDF, miljöorganisationen, är och har varit behjälplig under processens gång med att arrangera möten och föra diskussionen framåt. Avsikten är att formalisera samtalen och ta fram lösningar för ett nytt system i syfte att klara landningsskyldigheten, vilken redan i år införts i Östersjön, och succesivt avses införas i Västerhavet med start 2016. …

Fortsätt läsa

Remiss från HaV angående fiske efter Nordhavsräka.

Uppdatering: HaV har den 20 jan fattat beslut enligt utsänd remiss. Läs mer här: https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler-2013/2015-01-20-nya-regler-kan-ge-lonsammare-rakfiske.html _______________ Havs- och vattenmyndigheten vill få in synpunkter på en remiss om ändring av föreskrifter och en konsekvensutredning. Bland annat föreslås att  en tillfällig omfördelning av fiskemöjligheter mellan svenska räkfiskare ska bli möjlig. Hfpo:s medlemmar kommer att beröras av föreslagna förändringar, framför allt …

Fortsätt läsa