mars 2015 arkiv

Uppdatering: Remissvar gällande Havs- och vattenmyndighetens förslag om en större möjlighet till att byta tillståndshavare för särskilda tillstånd

Uppdatering: HaV har nu fattat beslut i frågan vilket träder ikraft redan den1 maj. Endast ett särskilt tillstånd per typ av fiske tillåts. Undantag för de som tidigare har två tillstånd. Länk till HaV: https://www.havochvatten.se/5.39e6d68414ca353051fbe1c6.html Vårt remissvar kan läsas/laddas ner här: HFPO remiss svar Dnr 814-2015

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten om möjlighet till byte av tillståndshavare för särskilda tillstånd

HaV vill ha synpunkter på förslaget som syftar till att ge en större möjlighet till byte av tillståndshavare. Det handlar om särskilda tillstånd för torskfiske i Östersjön, fiske inom effortregleringen i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön, fiske efter havskräfta med bottentrål (rist) samt för fiske efter nordhavsräka. Remissen kan läsas i sin helhet här: remiss-byte-av-tillstandsinnehavare-sarskilda-tillstand-814-2015