Beslut tas om Sveriges havsplaner

Pressmeddelande från MiljödepartementetInfrastrukturdepartementet

“Sveriges första havsplaner möjliggör snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Publicerad 15 februari 2022

Regeringen har beslutat om Sveriges första havsplaner och att ge Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter peka ut nya områden för energiutvinning. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet till följd av den gröna industriella revolutionen.

– Det här ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa framtidens gröna jobb. Industrin skriker i dag efter havsbaserad vindkraft. Nu skyndar vi på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft genom att peka ut ett antal lämpliga områden långt ute till havs. Samtidigt uppdrar vi åt Energimyndigheten att föreslå ännu fler områden, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Idag har Sverige en elförbrukning om cirka 140 terawattimmar (TWh) per år. De beslutade havsplanerna möjliggör en snabbare utbyggnad av 20–30 TWh vindkraft. Energimyndigheten får samtidigt i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter peka ut lämpliga områden för att möjliggöra ytterligare 90 TWh elproduktion till havs. Utifrån Energimyndighetens underlag ska Havs- och vattenmyndigheten föreslå ändringar i havsplanerna.

– I dag pekar vi ut områden som möjliggör havsbaserad vindkraft på 20-30 TWh årligen. Samtidigt tar vi ytterligare steg för att möjliggöra en total elproduktion från havet som motsvarar 120 TWh, det vill säga nästan lika mycket el som hela Sverige använder på ett år idag. Vi ska ha mycket el, billig el, snabbt. Så säkrar vi elförsörjningen, möjliggör omställningen och tryggar bra elpriser på lång sikt, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

De totalt tre havsplanerna omfattar Bottniska viken, Östersjön respektive Västerhavet. Havsplanerna ger vägledning om vad som är den bästa användningen av havet och hur olika intressen kan samexistera, och bidrar därmed till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplanerna pekar ut områden för elöverföring, energiutvinning, försvar, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart, yrkesfiske samt generell användning.

Havs- och vattenmyndigheten har lett den omfattande kunskapsinhämtning och dialog med myndigheter, kommuner, bransch- och intresseorganisationer, företag, allmänhet och grannländer som ligger till grund för havsplanerna.

– Att regeringen i havsplanerna visar sin inställning till hur utpekade områden ska användas underlättar beslut om större och långsiktiga projekt, till exempel för havsbaserad vindkraft, säger Annika Strandhäll.

Sveriges elkonsumtion beräknas öka kraftigt de kommande åren, som ett resultat av att industri och transporter elektrifieras och fasar ut fossila bränslen.

Energimyndighetens uppdrag ska redovisas senast i mars 2023. Havs- och vattenmyndighetens förslag ska lämnas till regeringen senast i december 2024.”

Havs- och vattenmyndigheten skriver i en kommentar till regeringens beslut:

” HaV har lett en omfattande havsplaneringsprocess. Där har myndigheter representerat olika intressen som till exempel sjöfart och energi. De regionala perspektiven har fångats upp genom länsstyrelser och regioner. Kommuner har haft flera tillfällen att påverka liksom bransch- och intresseorganisationer som exempelvis skärgårdsföreningar och miljöorganisationer.

– Vi är väldigt nöjda att regeringen nu fattat beslut grundat på våra förslag. Havets resurser ska användas så att havsanknutna näringar, det som kallas blå ekonomi, kan utvecklas och växa samtidigt som ekosystemen bevaras och restaureras. Här blir havsplanerna ett mycket bra verktyg, säger Jakob Granit, generaldirektör vid HaV.

I slutet av 2019 lämnade HaV förslaget till Sveriges första havsplaner till regeringen. Arbetet med planerna har pågått i många år. Många ska samsas om havet – sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor. Grundtanken är att hav, liksom land, behöver ekosystembaserad fysisk planering. Havet kan naturligtvis användas på en mängd olika sätt, men det måste göras klokt för att vi ska kunna lämna över friska hav till kommande generationer. ”

Länk till beslutade havsplaner:

Havsplaner – Havsplanering – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/havsplanering/havsplaner.html