Category: Uncategorized

EU stoppar torskfisket i Östersjön – Prioriterar foderfisket efter sill/skarpsill och torsk (!)

EU-kommissionen (på inrådan av den svenska regeringen) har fattat beslut om att för resten av året stoppa fisket efter torsk för human konsumtion i södra Östersjön (delområden 24-26), med visst undantag i kustnära fisken med passiva redskap. Åtgärden kommer dessvärre att slå sönder stora delar av torskfisket, och den för fisket nödvändiga infrastrukturen och handeln. …

Continue reading

ICES råd för torskfisket i Östersjön – torsken och regionalt fiske hårt drabbat av miljökatastrofen

Den 29 maj presenterades ICES rådgivning för fisket i Östersjön. Vad gäller torskbeståndet öster om Bornholm förordas ett torskfiskestopp 2020. Kvoten för det västra beståndet skrivs ner med -52 % till 7245 ton, varav 5105 ton avsätts till yrkesfisket. EU har från ICES begärt råd om åtgärder för 2019 som också de kan rendera i …

Continue reading

Äventyrar sälen torskens återhämtning i Kattegatt?

Forskare på SLU (SLU Aqua) har beviljats stöd för att studera hur sälen påverkar torskbestånden i Kattegatt. HKPO är samarbetspartner i projektet. “Torskbeståndet i Kattegatt är fortfarande på mycket låg nivå, trots minskat fiske och stängda områden. Samtidigt har antalet knubbsälarna ökat de senaste årtiondena och befinner sig nu på en historiskt sett hög nivå. …

Continue reading

Motion om förbud mot bottentrålning stoppad i Jordbruksutskottet

Jordbruksutskottet lämnar utan åtgärd yrkandet från Miljöpartiet om förbud mot bottentrålning i skyddade områden och konstaterar: ” I fråga om bottentrålning noterar utskottet att det råder ett generellt förbud i de vatten som Sverige ensamt råder över. Undantag från förbudet har gjorts för mer selektiva och skonsamma trålredskap utifrån en bedömning av den inverkan fisket …

Continue reading

Fångst av småkräftor behöver diskuteras

När landningsskyldighet på havskräfta i Skagerrak och Kattegatt infördes 2016 sänktes samtidigt minimimåttet på havskräfta, från 13 cm till 10,5 cm.  Beslutet var något som vi var emot – varför fånga småkräftor som ofta bär på rom och dessutom betingar ett lågt värde.  Det var främst Danmark som drev frågan med visst stöd från annat …

Continue reading

HKPOs arbete för sillkvot till torskfiskare i Östersjön får stöd av SFPO

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) skriver på egna hemsidan att de vill ge möjlighet för fler fisken att komma in i fisket på den regionala pelagiska kvoten i Östersjön. HKPO har sedan länge arbetat för att försöka få till stånd ett komplement med ett sillfiske för att hjälpa upp situationen för torskfiskarna i Östersjön. Berörda länstyrelser, …

Continue reading

WWFs fiskguide ger fel fokus

I årets fiskguide rödlistar WWF östersjötorsken. Rådet att inte köpa torsken ger en falsk bild av problemen till konsumenten. Också om WWF numera i en större utsträckning erkänner övergödningens effekter, så medverkar fiskguidens enda dimension till att sätta fokus på fel saker och  vilseleder på så vis konsumenten. Östersjön kommer inte att räddas för att …

Continue reading

Viktig information om vägning från GFA

Viktig information om vägning och märkning! För att vi skall kunna ta emot, registrera och sedan sälja allt gods som levereras till auktionen så måste alla lådor vara korrekt vägda och uppmärkta vid leverans. Vi är som förstahandsmottagare ansvariga för att det som säljs på auktionen är vägt och uppmärkt på rätt sätt, men vi …

Continue reading

Nord Stream 2 aktiviteter i Östersjön

Notification to fishermen_update – 03012019 Notification to fishermen – 20122018

Moderaterna vill stoppa bottentrålfisket

Tre moderata riksdagsledamöter framför i  ett debattinlägg i Svenska Dagbladet krav om stopp för bottentrålning  av torsk i Östersjön. I artikeln tar de upp att Östersjön kämpar med många miljöproblem, och  beskriver övergödningen, som  förorsakar väldiga områden med syrefria döda bottnar, såsom enbart “Variationer i syresättningen av Östersjön”. Det är en minst sagt mild beskrivning …

Continue reading