Category: Uncategorized

Kvoter för Västerhavet klara

Källa: Havs- och vattenmyndigheten EU:s fiskeministrar är nu överens om 2020 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Kvoterna sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, försiktighetsansatsen och fleråriga planer. Det gäller exempelvis för havskräfta, kolja, gråsej, kummel och rödspätta i Skagerrak och Kattegatt. Beslutet innebär även att selektiviteten förbättras i Kattegatt, mot bakgrund av …

Continue reading

Ekosystemansatsen – en utmaning som kräver samverkan

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bjöd in intressenter i fiske och miljöfrågor till ett möte om det pelagiska fisket i Östersjön. Mötet ägde rum den 26 november i Göteborg. Förutom företrädare för myndigheten, deltog forskare från SLU, fiskets organisationer, enskilda fiskare, länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer m fl. HaVs syfte med samrådsmötet var att få igång en diskussion …

Continue reading

Fiskekvoterna i Östersjön klara för 2020

EUs fiskeministrar har enats om vilka fiskekvoter som ska gälla för Östersjön 2020. Beslutet om 0-kvot (undantag bifångstkvot) vad gäller torsk i östra området är tyvärr det slutliga dråpslaget för den regionala torskfiskenäringen. Även i västra delen skärs torskkvoten ner kraftigt, -60 procent. Flertalet av de pelagiska kvoterna skrivs också ner. Länk till Havs- och …

Continue reading

Det storskaliga foderfisket felrapporterar

I P1:s program för grävande journalistik, Kaliber, avslöjas en omfattande missrapportering i det pelagiska industrifisket efter sill och skarpsill i Östersjön. Havs- och vattenmyndigheten beskriver samma sak i ett pressmeddelande. Det som Kaliber påstår är alltså korrekt. Felrapporteringen har pågått sedan åtminstone 2017 enligt Kaliber. Fångst av skarpsill har i många fall rapporterats som sill, …

Continue reading

EU stoppar torskfisket i Östersjön – Prioriterar foderfisket efter sill/skarpsill och torsk (!)

EU-kommissionen (på inrådan av den svenska regeringen) har fattat beslut om att för resten av året stoppa fisket efter torsk för human konsumtion i södra Östersjön (delområden 24-26), med visst undantag i kustnära fisken med passiva redskap. Åtgärden kommer dessvärre att slå sönder stora delar av torskfisket, och den för fisket nödvändiga infrastrukturen och handeln. …

Continue reading

ICES råd för torskfisket i Östersjön – torsken och regionalt fiske hårt drabbat av miljökatastrofen

Den 29 maj presenterades ICES rådgivning för fisket i Östersjön. Vad gäller torskbeståndet öster om Bornholm förordas ett torskfiskestopp 2020. Kvoten för det västra beståndet skrivs ner med -52 % till 7245 ton, varav 5105 ton avsätts till yrkesfisket. EU har från ICES begärt råd om åtgärder för 2019 som också de kan rendera i …

Continue reading

Äventyrar sälen torskens återhämtning i Kattegatt?

Forskare på SLU (SLU Aqua) har beviljats stöd för att studera hur sälen påverkar torskbestånden i Kattegatt. HKPO är samarbetspartner i projektet. “Torskbeståndet i Kattegatt är fortfarande på mycket låg nivå, trots minskat fiske och stängda områden. Samtidigt har antalet knubbsälarna ökat de senaste årtiondena och befinner sig nu på en historiskt sett hög nivå. …

Continue reading

Motion om förbud mot bottentrålning stoppad i Jordbruksutskottet

Jordbruksutskottet lämnar utan åtgärd yrkandet från Miljöpartiet om förbud mot bottentrålning i skyddade områden och konstaterar: ” I fråga om bottentrålning noterar utskottet att det råder ett generellt förbud i de vatten som Sverige ensamt råder över. Undantag från förbudet har gjorts för mer selektiva och skonsamma trålredskap utifrån en bedömning av den inverkan fisket …

Continue reading

Fångst av småkräftor behöver diskuteras

När landningsskyldighet på havskräfta i Skagerrak och Kattegatt infördes 2016 sänktes samtidigt minimimåttet på havskräfta, från 13 cm till 10,5 cm.  Beslutet var något som vi var emot – varför fånga småkräftor som ofta bär på rom och dessutom betingar ett lågt värde.  Det var främst Danmark som drev frågan med visst stöd från annat …

Continue reading

HKPOs arbete för sillkvot till torskfiskare i Östersjön får stöd av SFPO

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) skriver på egna hemsidan att de vill ge möjlighet för fler fisken att komma in i fisket på den regionala pelagiska kvoten i Östersjön. HKPO har sedan länge arbetat för att försöka få till stånd ett komplement med ett sillfiske för att hjälpa upp situationen för torskfiskarna i Östersjön. Berörda länstyrelser, …

Continue reading