Samtal om nytt fiskesystem i Västerhavet och Östersjön

Den 16 januari äger ett uppstartsmöte rum i Havs- och vattenmyndighetens lokaler med deltagare från representativa delar av det svenska fisket. EDF, miljöorganisationen, är och har varit behjälplig under processens gång med att arrangera möten och föra diskussionen framåt. Avsikten är att formalisera samtalen och ta fram lösningar för ett nytt system i syfte att klara landningsskyldigheten, vilken redan i år införts i Östersjön, och succesivt avses införas i Västerhavet med start 2016.

Hfpo kommer att representeras i var och en av de fyra olika arbetsgrupperna: Räka, Fisk, Havskräfta och Östersjön.

EU:s lagstiftning om fiskemöjligheter, landningsskyldigheten, fördelningar m.m. kan vara värdefull att ha som bakgrund: GFP_1380-2013

Ladda ner information inför mötet: Mötesanteckningar 121214 _2_

Utkast – arbetsplan

Agendan för mötet är:

 • Välkomna och introduktioner
  • Genomgång av föregående möte
 • Uppdatering från HaV – tekniska regleringar av Karin Linderholm
 • Process
  • Genomgång av deltagare och struktur för arbetsgrupperna – vem representerar vad runt bordet?
  • Arbetsgruppsprinciper (ansvar, beslutsfattande etc.)
 • Arbetsplan
  • Genomgång av föreslagen tidsram
  • Mötesfrekvens och diskussionsämnen
  • Resurser – vilken typ av information kommer att behövas
 • Nästa steg