Regeringen ger inget ekonomiskt stöd till torskfisket i Östersjön

 

I ett nekande svar på anhållan från HKPO om ett ekonomiskt stöd åt de fiskare i Östersjön som i år drabbats av kraftiga kvotnedskärningar i västra Östersjön, skriver Landsbygdministern Sven-Erik Bucht:

Svar anhållan ek. stöd

(länk öppnas i ny flik)

I motsats till den danska regeringen väljer alltså den svenska regeringen att avstå från stöd till östersjöfisket. HKPO beklagar att våra fiskare behandlas annorlunda.

 

HKPO hade lämnat in följande skrivelse till näringsdepartementet:

Anhållan om ekonomiskt stöd till torskfisket i Östersjön med anledning av kraftigt reducerade torskkvoter.

Trålfisket efter torsk i Östersjön kommer på grund av kraftigt nedskurna kvoter för 2017 på torsk, i både det östra och i det västra området, att drabbas hårt ekonomiskt. i synnerhet när det gäller det traditionella torskfisket som inte har någon mer fiskemöjlighet än efter torsk i Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten införde i år ett nytt fiskesystem för Östersjön (och Västerhavet) som innebär individuellt tilldelade fiskemöjligheter baserade på historiska fångster för åren 2011-2014. Det sämsta fiskeåret under perioden kom att räknas bort. Enbart denna åtgärd minskade på det traditionella helårsfiskets tilldelning till förmån för det sporadiska fisket.

HaV valde också att gå förbi historiken genom att fördela hela torskkvoten i det västra området till det passiva fisket, och uteslöt därmed trålfisket. De trålare som allra mest drabbas är de som bedriver torskfiske under hela året i Östersjön och traditionellt har en stor andel av sitt fiske i det västra området. HaV har inte på något vis kompenserat för bortfallet.

Även utan HaV:s ensidiga fördelning av torsken i det västra området skulle fisket med trål (och i detta fall också det passiva fisket) drabbas hårt eftersom kvoten har halverats. Det finns fiskebåtar som sammantaget (östra/västra) förlorar uppemot 40 % av sitt fiske mot föregående år.

Med anledning av kvotnedskärningarna gick EU-kommissionen tidigt ut och rekommenderade medlemsstaterna att stödja fisket, något som vi har förstått kommer att ske i Tyskland och Danmark, med förändrad konkurrensneutralitet som följd.

Havs- och Kustfiskarnas PO anhåller om att även Sverige ska ge en ekonomisk ersättning för bortfallet. Det traditionella torskfisket har sedan tidigare problem med en sviktande lönsamhet och har inga reserver till att klara av ytterligare inkomstbortfall.