Socialdemokraterna vill förbjuda bottentrålning (småskaligt fiske)

På socialdemokraternas kongress i Göteborg antogs en motion från Malmö arbetarekommun som vill förbjuda bottentrålning i Sverige och verka för ett förbud i hela EU. Beslutet är ett verkligt lågvattenmärke med tanke på regeringens uttalade ambitioner till att stärka den inhemska livsmedelsproduktionen. Detta uppnår man inte genom att lägga ner en viktig del av det svenska folkhushållet.

Förslaget kommer om det förverkligas att slå ut den största delen av det svenska småskaliga och kustnära fisket – den svenskfångade räkan, den mesta kräftan och flertalet fiskarter skulle försvinna från våra fiskdiskar. Sannolikheten för att få till stånd ett förbud i hela EU-området är försvinnande liten, och då har danskarna, liksom tidigare, rätt till att fiska vidare på våra vatten, med ett gemytligt danskt smil får man förmoda.

Dagens svenska trålarna är små och bedriver ett mer skonsamt fiske än i många andra länder och har inte alls den inverkan på havsbottnen som motionen och allehanda aktivister gör gällande. Det har inte heller uppvisats  aktuella oberoende undersökningar som visar på att så är fallet, bara intetsägande bilder och paroller. Tvärtom finns det undersökningar som starkt talar emot deras uppfattning. I England gjordes nyligen en väl dokumenterad undersökning som påvisade att ett bottentrålfiske mycket väl kan tillåtas, t o m i marina skyddade områden (se länk nedan). I Sverige beskriver Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 2016 i en rapport bland annat en undersökning av svenska fiskefria området i Kattegatt som i fem års tid har varit stängd för bottentrålning:

“Det gick inte att statistiskt belägga några effekter på bottenfaunan efter att det fiskefria området inrättats.”

Nu var ju detta uppenbarligen ingen förväntad slutsats, så det måste läggas till några förklaringar:

“En möjlig förklaring kan vara att en eventuell återhämtning till ett mer opåverkat mjukbottenfaunasamhälle tar längre tid än de total fem år som studerades (2009–2014).En alternativ förklaring kan vara att trålningen i det stängda området inte minskat i den omfattning som kan utläsas från satellitpositionering av VMS och loggböcker, om t.ex. efterlevnaden av regleringen varit dålig bland fartyg som inte har VMS.”

Observera att dessa båda förklaringar som forskarna (eller HaV) ger, har de ingen aning om huruvida de stämmer eller inte, bara gissningar som satts på pränt.

Att all mänsklig aktivitet har en inverkan på miljön är självklart, men måste ändå tolereras i en viss utsträckning – annars får vi lägga ner hela mänskligheten. Den begränsande yta som trålfiskarna i Sverige i dag nyttjar, helt utanför kusternas trålgräns och alla marina skyddade områden, den påverkan går överhuvudtaget inte att jämföra med alla de utsläpp som hela tiden pågår från mänsklig aktivitet och verksamheter i land, utsläpp som vi definitivt vet är skadliga för den biologiska mångfalden och förmågan till reproduktion i haven.

Vad beror det då på att just fisket hela tiden angrips av de som vill kalla sig miljövänner? Det finns troligen ett enkelt svar på den frågan; Fisket i Sverige är en liten näring som därför är mindre riskfylld att attackera (mindre motstånd) och för att folk i allmänhet inte kan genomskåda alla de falska påståenden om fisket som används i debatten. Falska fakta som i bästa fall handlar om hur fisket bedrevs för decennier sedan.

Gå inte heller på skrönan om att ett passivt fiske med bur eller nät kan ersätta förlusten av trålarna. Det finns varken intresse från fiskare eller utrymme för det. Dessutom förbjuds näten att användas redan idag i många områden, något som miljörörelserna gärna har varit tillskyndare av.

Det är tragiskt att så många socialdemokrater har fångats i förvanskningens nät. En ringa tröst är trots allt att nästan hälften av kongressledamöterna röstade för ett avslag av motionen. Förhoppningsvis kommer i framtiden fler än dessa, tillsammans med socialdemokratiska beslutsfattare, att komma till klarhet i vad en nedläggning av det svenska småskaliga fisket kommer att kosta vårt samhälle. Till absolut ingen nytta!

Länk:

http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/legitimt-at-trawlfiske-i-naturbeskyttelsesomraader

Rapporten finns här:

supporting-riskbased-assessments-of-fisheries-in-mpas-final-report

Uppdatering. Fler röster om förslaget på förbud mot bottentrålning.

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/ledare/f%C3%B6rbudsbeslut-utan-sans-och-balans-1.4250683

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/bottentr%C3%A5l-f%C3%B6rst%C3%B6r-ej-bottnar-1.3851950

Socialdemokrater på Västkusten kräver att partiet stoppar trålfrågan:

http://www.bohuslaningen.se/nyheter/tanum/tr%C3%A5lf%C3%B6rbud-ger-internbr%C3%A5k-hos-s-1.4249471

Vår fiskepolitik har inte förändrats skriver bohuslänska socialdemokrater.

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/v%C3%A5r-fiskepolitik-har-inte-f%C3%B6r%C3%A4ndrats-1.4272915

Socialdemokrater i Bohuslän försvarar beslutet enligt (M) och (L).

http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/s-politiker-f%C3%B6rsk%C3%B6nar-felaktigt-beslut-1.4278894