Försonliga tongångar på samrådsmötet om framtida SFR kunde inte sättas på pränt

Uppdatering:

Vid ett möte den 21 september i Fiskebäck, där samstämmigheten från det tidigare samrådsmötet nu skulle utformas i skrift, uttryckte oväntat några deltagare en ny åsikt i frågan om konsensus, något som inte hade framförts på det föregående mötet. Andra skrivningar föreslogs såsom “sträva efter konsensus”. En skrivning som inte betyder någonting. Antingen är det konsensus som råder annars gäller majoritetsbeslut.

Havs- och Kustfiskarnas PO (tidigare Hallandsfiskarnas PO) har hela tiden hävdad vikten av att enighet måste råda i styrelsen om vad SFR skall arbeta med. Det är naturligtvis det enda rimliga om SFR skall vara den samarbetsorganisation som alla säger sig vilja ha, och inte riskerar att utvecklas till ett instrument som kan nyttjas för andra syften. Därför avstår HKPO från att delta i SFR.

______________________

SFR hade bjudit in till samrådsmöte den 4 september i Göteborg i ett, som det har framställts, sista försök till att få resterande producentorganisationer och insjöfiskarna att ansluta sig till samorganisationen. Mötet lyckades till slut nå fram till en samsyn i en rad av frågor, varav några tidigare varit ett avgörande hinder för Hallandsfiskarnas PO:s medverkan.

SFR kommer att vara en samarbetsorganisation för producentorganisationer (och insjöfiskarena) där konsensus i styrelsen måste råda om vilka arbetsuppgifter som skall tilldelas SFR i framtiden. Utgångspunkten är den att respektive PO äger frågorna och avgör själv om dessa skall drivas gemensamt eller i egen regi.

En annan knäckfråga har varit MSC-märkningen av havskräfta och östersjötorsk. Nu kommer miljömärkningarna att bli tillgänglig för alla som så önskar, utan krav på någon organisationstillhörighet. Det blir dock en högre avgift för tillgång till märkningen för de fiskare som saknar medlemskap i en producentorganisation.

Samarbetsorganisationen kommer genom SFR:s nya styrelsen att byggas upp från grunden. Ett PM kommer snarast att upprättas och delges som underlag till berörda organisationer inför ställningstagandet om eventuell medverkan i SFR.