HaV får i uppdrag att utreda fiskerättigheter (uppdatering)

Uppdrag att analysera faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheterDiarienummer: N2022/00137, N2021/01481, N2020/02124

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att närmare utveckla analysen i myndighetens rapport Utvärdering av systemet med individuella fiskemöjligheter (N2020/02124) avseende följande faktorer som bör beaktas i ett system med överlåtbara fiskerättigheter i fisket efter bottenlevande arter (demersalt fiske):

Ladda ner:

 • ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser av och risker med en koncentration av fiskemöjligheter till ett mindre antal aktörer;
 • effekter på den regionala/lokala livsmedelsproduktionen och fiskberedningen;
 • behov av särskild hänsyn till småskaligt kustnära fiske och regional spridning, samt möjligheter att bibehålla och stärka fiskerinäringens värdekedjor regionalt och lokalt;
 • fiskets möjligheter att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja i linje med livsmedelsstrategin;
 • möjligheter att underlätta föryngring och nyetablering inom fisket;
 • möjliga effekter på infrastrukturutveckling samt landningsmöjligheter i
  Sverige;
 • möjligheter att bidra till att uppnå målet om god miljöstatus i havsområdena enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juli 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi);
 • möjliga effekter på fisk- och skaldjursbestånden;
 • behov att främja en ökande användning av skonsamma, selektiva och klimatsmarta fiskeredskap och -metoder; samt
 • behov av information för möjligheten att göra uppföljningar av fördelningssystemet, exempelvis avseende priser på överlåtelser.

Myndigheten ska i redovisningen föreslå hur dessa faktorer kan hanteras inom ramen för ett system med överlåtbara fiskerättigheter i demersalt fiske, men även redovisa om andra fördelningssystem kan hantera dessa faktorer mer effektivt. I detta ska myndigheten redogöra för relevanta erfarenheter från fördelningssystem i andra länder samt för relevanta jämförelser med det nationella fördelningssystemet i det pelagiska fisket. Myndigheten ska i analysen även belysa eventuella målkonflikter. Förslagen ska tas fram i dialog med fiskets organisationer och andra berörda intressenter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 januari 2023.