Ny strategi för yrkesfisket 2021-2026

Strategin och handlingsplanerna för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk har lämnats till regeringen och finns att ladda ner på: Jordbruksverkets och HaV:s webbsidor.

Processen med att ta fram planer och strategier har pågått under flera år med deltagande av många skilda intressenter och aktörer i näringarna. Strategi och handlingsplaner bli extra viktiga den här gången då de kommer att användas av både HaV och Jordbruksverket som en vägledning för myndigheternas arbete under kommande år. Myndigheternas avsikt är att strategin ska hållas fortsatt levande genom täta avstämningar och justeringar vid behov.

Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande:

HaV och Jordbruksverket  överlämnar nu en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 2021-2026 till regeringen. Strategin, som följs av handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk, ger en gemensam målbild och pekar ut en väg framåt. Arbetet har skett i bred samverkan med näringarna, berörda intresseorganisationer samt andra berörda myndigheter och lärosäten.

– Det finns en tydlig ambition i såväl Sverige som internationellt att satsa på en cirkulär blå ekonomi, i vilket fisket är en del, säger Jakob Granit, generaldirektör vid HaV. En förutsättning är att ekologi, ekonomi och social hållbarhet går hand i hand.

Goda förutsättningar

Med Sveriges hundratusen sjöar, tiotusentals mil strömmande vattendrag och cirka tvåhundra mil av kust med kringliggande hav finns goda förutsättningar för såväl fiskerinäringen som ett växande vattenbruk. Skiftande vatten‑ och naturtyper från norr till söder ger mycket goda möjligheter för fritidsfiske och fisketurism. Men utmaningarna är många och näringarna kämpar med olika svårigheter. Det handlar om sviktande lönsamhet, minskade fiskebestånd, nollkvoter för torsk i Östersjön och regelverk som gör det svårt för företag att utveckla eller etablera nya verksamheter. Exempelvis har det svenska vattenbruket inte kunnat utvecklas i takt med företagens ambitioner och konsumenternas efterfrågan.

– Vattenbruk är exempel på en viktig näringsgren med stor tillväxtpotential, säger Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör. Vi hoppas att strategin och åtgärderna i handlingsplanen för vattenbruket ska underlätta planeringen och etablering av hållbara vattenbruk, både i vattenmiljö och för landbaserade anläggningar.

47 åtgärder de kommande åren

Strategin visar en gemensam väg framåt för en hållbar utveckling av de olika näringarna och kommer att vara styrande för HaV:s och Jordbruksverkets arbete med förvaltning och främjande. Strategin understryker vikten av att ta hänsyn till alla tre perspektiv av hållbarhet i enlighet med agenda 2030. Bredden i uppdraget speglas i handlingsplanernas 47 olika åtgärder för arbetet de kommande åren. Det finns också andra viktiga åtgärder som behövs för fiskets och vattenbrukets hållbara utveckling men som ligger utanför myndigheternas mandat, och därmed inte ingår i strategin och handlingsplanerna.

– Den 30 juni bjuder vi in till ett webbinarium där strategin lanseras som vi hoppas kan bli startskottet för ett långsiktigt samarbete mellan näringar och myndigheter för en hållbar utveckling av svenskt fiske och vattenbruk, säger Jakob Granit.