HaV föreslår ett ITQ-system i det demersala fisket

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i uppdrag av regeringen att utvärdera och föreslå förbättringar av nuvarande fiskesystem med årliga tillfälliga kvoter i det demersala fisket. I utredningen som har lämnats till regeringen den 31 augusti föreslår HaV att överlåtbara fiskerättigheter införs.

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att HaV inte är bemyndigad att införa ett system med flerårigt överlåtbara fiskerättigheter i det demersala fisket. Detta förutsätter ändringar i lagen och förordningen om överlåtbara fiskerättigheter som ligger till grund för det pelagiska systemet.

Det är således regeringen som har sista ordet om det ska bli ett nytt system eller inte.

“Förslag
Sammantaget föreslår HaV att ett system med överlåtbara fiskerättigheter
också införs för det demersala fisket. Detta skulle innebära en tydlig regelförenkling inom de stora segmenten i svenskt fiske. Rätt utformat och
implementerat och i rätt kombination med förvaltningens övriga verktyg
bedömer HaV att ett flerårigt demersalt system kan bidra till ett enklare och
mer transparent regelverk, ökad möjlighet till mer lönsamt fiske och större
möjligheter till att kunna anpassa fiskemöjligheter efter sitt individuella
fiske. Genom ett enklare och mer lättbegripligt regelverk skapas bättre
förutsättningar för att anpassa systemet till övriga verktyg i den ekosystem-baserade förvaltningen för att uppnå en hållbar utveckling.”

“Utformningen bör vara del av en bredare ekosystembaserad förvaltning
Utformningen av ett flerårigt system bör ske utifrån ett helhetsperspektiv och som en del av en bredare ekosystembaserad förvaltning där det med rätt utformning och med rätt kombination av övriga förvaltningsverktyg, såsom tekniska regleringar och fiskerikontroll, kan bidra till miljömässig och social hållbarhet. Fiskerikontrollen är mycket viktig för att säkerställa ett effektivt genomförande och att efterlevnad av landningsskyldigheten uppnås. I den vetenskapliga litteraturen betonas att system med fiske-rättigheter inte får ses som en universallösning på alla utmaningar inom fiskförvaltningen, utan det måste ses som en del av en bredare ekosystem-baserad förvaltning. Utformningen och att det kombineras med övriga verktyg i förvaltningen är avgörande, liksom att TAC:er är satta på hållbara nivåer.”

PRESSMEDDELANDE – 31 AUGUSTI 2020 12:52

​Fiske efter bottenlevande arter kan bli lönsammare

Det demersala fisket – efter bottenlevande arter som torsk, sej, rödspätta, havskräfta och räka – kan bli lönsammare. Det är innebörden av ett nytt förslag som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tagit fram på uppdrag av regeringen.

I korthet föreslår HaV att ett system med överlåtbara och individuella fiskerättigheter införs i det demersala fisket. Ett system med fiskerättigheter finns redan i fisket efter arter som sill, skarpsill och makrill. Rätt utformat och infört, bedömer HaV att ett flerårigt system kan bidra till ett enklare och mer lättbegripligt regelverk.

– Det ger ökade möjligheter till ett mer lönsamt och konkurrenskraftigt fiske, säger Qamer Chaudhry, utredare vid HaV.

För att på bästa sätt bidra till ett hållbart nyttjande av haven bör systemet utformas som en del av den ekosystembaserade förvaltningen. Det handlar om ett helhetsperspektiv och att säkerställa en hållbar användning av ekosystemen.

HaVs förslag ska nu sändas till regeringen. Att införa ett flerårigt system kräver riksdagsbeslut och lagändringar.

– Om ett flerårigt system införs, så bör designen av fördelningen ske i nära samråd med fiskets organisationer och övriga intressenter. Det lokala engagemanget är en viktig del i helheten, säger Qamer Chaudhry.

Länk till hela utvärderingen:

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/utvardering-av-system-med-individuella-fiskemojligheter-2020.html