Fångst av småkräftor behöver diskuteras

När landningsskyldighet på havskräfta i Skagerrak och Kattegatt infördes 2016 sänktes samtidigt minimimåttet på havskräfta, från 13 cm till 10,5 cm.  Beslutet var något som vi var emot – varför fånga småkräftor som ofta bär på rom och dessutom betingar ett lågt värde.  Det var främst Danmark som drev frågan med visst stöd från annat håll.  Kompromissen Sverige-Danmark blev till sist att minimimåttet ändå sänktes till 10,5 cm, men att ett undantag för hög överlevnad infördes, vilket gjorde att den mindre kräftan lagligt kunde kastas tillbaka.

Det har sedan dess fångats och landats en hel del småkräftor i Sverige, något vi vill se en ändring på.  Även om bestånden av havskräfta är goda för tillfället och ICES förordar en ökning av kvoten, så riskerar fisket på sikt att leda till skada för bestånden. HKPO  tog därför i juni månad initiativ till samtal om saken i ett brev* till SFPO. Vi avvaktar nu organisationens svar. Vår förhoppning är att vi ska kunna komma fram till en gemensam ståndpunkt för havskräftfisket, i vart fall vad gäller Sverige, men vi tror också att det finns många danska fiskare som delar vår uppfattning.

*) I samma brev till SFPO tog vi också upp värdet av en gemensam kvotbörs för hela fisket. HKPO driver redan en fullt ut fungerande webbsida som är gratis för fiskare att använda – “fiskekvoter.se”.  SFPO är välkommen att på lika villkor, och till låg driftskostnad, delta i den fortsatta  utvecklingen av “fiskekvoter.se”.