Slutsamtal inför remiss om nytt fiskesystem

Havs- och vattenmyndigheten har för avsikt att i början av oktober presentera en remiss med förslag till ett nytt fiskesystem, vilket är tänkt att den 1 januari 2017 ska ersätta det nuvarande.

Samtalen som ägt rum mellan myndigheten och producentorganisationerna (och andra intressenter) går nu in i sin slutfas.

Ett sammanslaget möte för fisk och kräfta planeras till den 14 september och två skilda möten för räka respektive östersjön till den 16 september. Veckan efter blir det ett samrådsmöte med övriga intressenter, såsom kommuner, länsstyrelser, fisket m fl. Ett sista stormöte med representanter för producentorganisationerna kommer också att avhållas innan remissen läggs.

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) har tidigt lagt förslag till en enklare lösning för att klara av utmaningen som följer på reformen av landningsskyldigheten. HaV bestämde sig dock för att utreda ett system med mer långtgående individuella fördelningar, något som vi menade ändå inte löste många av problemen, särskilt beträffande fisket i Västerhavet som har brist på kvoter för en del arter. Men nu har samtalen ägt rum under våren och sommaren och HKPO:s ambition har hela tiden varit att utifrån HaV:s beslutade inriktning vara konstruktiva och söka finna de bästa lösningarna för våra medlemmar i det nya systemet.

En grundläggande princip för HKPO:s arbete är att fiskaren ska kunna fortsätta sitt traditionella fiske utan att tvingas in i en köpkarusell som i så fall skulle slå ut många fiskare. För att kunna uppnå detta är inte enbart fördelningar svaret, utan det måste bland annat till en ökad selektivitet i redskap med förekomst av stora bifångster. Det mest selektiva skaldjursfisket med rist får inte stoppas för att bifångsterna tas i dåligt selektiva redskap. Utöver detta har många andra frågeställningar, avgörande för våra medlemmars framtida fiske, förts fram i samtalen.

Att möjliggöra för nyetableringar är också en viktig del i att kunna bevara ett lokalt fiske med levande kuster och fiskehamnar i framtiden. Risk för nyttjande av bulvaner gör att frågan inte är helt enkel, men måste få en lösning.

HKPO har tillsammans med HaV och andra PO diskuterat principer för hur fördelningarna ska ske, med en historisk fångst 2011-2014 som grund. HaV har också under 2016 fattat beslut om att fördela pelagiska kvoter i Bottenhavet enligt dessa fördelningskriterier. Ingen hänsyn togs vid tillfället att torskfiskare i Östersjön med ens fråntogs en tidigare fiskerättighet.

Havs- och Kustfiskarnas PO begärde därför (som enda PO) att även torskfisket med trål i Östersjön behöver fördelas till 2017, och då efter samma principer som i andra områden. Andra PO som ivrigt har arbetat för fördelningar för 2017 i Västerhavet och av sillen i år i Bottenhavet, hävdade samtidigt att östersjötorsken skall undantas och hanteras annorlunda. Under alla år som frågan diskuterats har inställningen varit att vid en eventuell fördelning så ska den baseras på en ransontrappa och inte på historik. Något som i så fall innebär att många båtar får först en historisk tilldelning i Västerhavet och/eller i Bottenhavet, därefter också en torsktilldelning i Östersjön, fast utan motprestation. Det behöver knappast påpekas att motsvarande fördel inte föreslås för de inlåsta trålfiskarna i Östersjön.

HaV fattade till sist beslut om att även fördela östersjötorsken till 2017, vilket presenterades vid ett systemmöte i juni. Beskedet kom uppenbart oväntat för flera PO. Från att de visat på ett ringa intresse för utsattheten för det traditionella östersjötorskfisket vid en utebliven fördelning, samtidigt som fiskare i andra områden ges möjlighet till att planera för sitt fiske, gick de nu i rask takt till att under sommaren hålla flera möten om saken. HKPO  beskylldes för att bojkotta dessa möten. Och visst, vi finner inget seriöst i hur övriga PO agerade i frågan, så intresset var svalt. Men sanningen är att HKPO som organisation aldrig fått någon inbjudan, den har vänt sig till enskilda fiskare. Kan detta möjligen vara en bojkott av HKPO som organisation?

HKPO:s medlemmar har beslutat att deras talan ska föras genom valda företrädare för vår organisation. Här kommer vi till ett uppenbart problem i förhållande till en PO som ofta säger sig ha 300 medlemmar. Må så vara, men vilka är de? Vilka fiskare representerar denna PO i systemsamtal och i andra sammanhang? Uppgifter om detta saknas på föreningens hemsida, trots att de numera är en erkänd PO. Har ens PO:s egna medlemmar vetskap om vilka alla är?

Det blir konstigt när vi har östersjöfiskare från andra PO som står bakom våra förslag, och som motarbetas i den egna PO:n. OK, alla kan inte vara överens om allting, och den långa och snåriga organisationsprocessen har skapat en del underligheter. Men det känns som att arbete i en slags skuggvärld om vi inte har en öppenhet i detta – vilka som är en PO:s uppdragsgivare. En viktig aspekt av saken är att myndigheter eller andra intressen för närvarande saknar kunskap om hur många fiskare som valt att ställa sig helt utanför fiskets organisationer.

HKPO kommer nu att begära ut en fullständig medlemsförteckning från PO:n med hänvisning till nedanstående lagparagraf.

TL

———

Så här står det i den moderniserade lagen om ekonomiska föreningar angående skyldighet att tillhandahålla en medlemsförteckning:

6 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om 1. varje medlems namn och postadress samt, i förekommande fall, att medlemmen är en investerande medlem, 2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, 3. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen, 4. det sammanlagda beloppet inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen, och 5. summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räkenskapsår balansräkningen avser har återbetalats eller högst ska återbetalas enligt 4 kap. 1 och 3 §§ och om tiden för återbetalningarna.

Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. Den kan också föras med automatiserad behandling eller på annat liknande sätt.

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. (vår understrykning) Om förteckningen förs med automatiserad behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen. Lag (2016:108).