Remiss: Föreskrift om projektstöd

Jordbruksverket har sänt ut ett förslag till föreskrifter om ansökan om projektstöd inom havs- och fiskeriprogrammet. Anledningen är att verket vill öppna upp för ansökningar redan under hösten 2014, annars finns risk för att vi tappar finansiering för dessa åtgärder för 2014, eftersom programmet inte är igång före 2015. Följande åtgärder skall kunna sökas för enligt förslaget:

Förberedande stöd för lokalt ledd utveckling

Produktions- och saluföringsplaner

Kontroll och tillsyn

Datainsamling

Tekniskt stöd

Synpunkter skall vara Jordbruksverket tillhanda senast den 1 augusti.

Remissen:

JV stöd Missiv

JV stöd Föreskriftsförslag

JV stöd Konsekvensutredning

JV stöd Bilaga till konsekvensutredning

JV stöd Särskild konsekvensanalys