Viktigt! Kontroller och sanktionsavgifter införs 2020 vid saluföring av fisk

Jordbruksverket kommer den 1 januari att starta upp kontinuerliga kontroller av att handelsnormerna följs vid saluföring av fisk, framförallt vid auktionsförsäljning. Vid avvikelser kommer en sanktionsavgift av 2000 kr att utdömas. Avgiften tas dock inte ut det första kvartalet, men ansvarig fiskare (och PO:arna) kommer att få ta del av kontrollrapporten vid konstaterad avvikelse.

Handelsnormerna omfattar:

     Färskhetskategori

     Storlekskategori

     Produktform

     Nettovikt

Personal från HaV utför kontrollerna. Tester har gjorts mellan 2015-2019 vid auktionsförsäljning hos GFA. Avvikelser hittades då i 43% av kontrollerna, övervägande handlade det om bristande eller felaktig märkning.

Kustfiskare som säljer små kvantiteter direkt till detaljhandlare eller konsumenter behöver inte följa handelsnormerna.

En detaljerad vägledning för handelsnormerna; vilka arter som omfattas, färskhetsklassning m m. finns att ladda ner här:

http://www.jordbruksverket.se/download/18.1c5d69b814da7fad1f78f4a4/1433166172638/V%C3%A4gledning_handelsnormer_2015.pdf