Länsstyrelsernas förslag till Natura 2000-områden – HKPO:s synpunkter

Länsstyrelserna i kustlänen har för samråd lämnat ut förslag på utökning av Natura 2000 i svenska havsområden som skydd för tumlare och sjöfågel. Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Gotland presenterar enorma Natura 2000-områden som i ett senare skede kan innebära stora konsekvenser för yrkesfisket. För Hallands del är planerna redan nu mer konkreta i de nya och utvidgade områdena med åtgärder för att begränsa fisket.

HKPO ställer sig bakom Öresundsfiskarnas remissvar på förslagen från länsstyrelsen Skåne. Till länsstyrelserna i Kalmar och Gotland har remissvar lämnats. Beträffande Halland finns en pågående process med HaV om förslag till åtgärder, dels remissförslag från länsstyrelsen Halland om en utvidgning av Natura 2000-områdena. Alla yttranden från HKPO finns här:

HKPO synpunkter HaV Natura 2000

HKPO remissvar ls Halland Dnr 511-6303-15

HKPO remissvar ls Gotland, ls Kalmar

Öresundsfiskarna Remissförslag N2000

Här är länsstyrelsernas förslag:

Halland Missiv 2016-04-21, 511-6303-15

Skåne Samråd Natura 2000 tumlare och sjöfågel

Kalmar Gotland remiss_Natura2000_Hoburgs_bank_och_Midsjobankarna