Debatt i Bohusläningen – Remiss från HaV om individuella fiskerättigheter

Havs- och vattenmyndighetens förslag till att införa ett nytt fiskesystem med individuellt tilldelade fiskerättigheter har väckt debatt i tidningen Bohusläningen. Charles Olssons (HKPO) inlägg kan i sin helhet läsas här nedan. Debattinläggen från Peter Olsson (SFPO) och Centerpartiet i Sotenäs nås via länkar längst ner på sidan.

———-

Yrkesfiskets framtid.

Det svenska demersala yrkesfisket i Skagerack och Kattegatt står inför en av dom största omfördelningen av fiskerättigheter som gjorts i Sverige. Fiskerättigheter som har styrt fisket under många år skall nu ersättas med individuella tilldelningar av fisk och skaldjur.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att det skall göras med en in fiskad historik baserad på 2011-2014, det skall även utgå en mindre grundtilldelning för dom som fiskat väldigt lite på sin tidigare rättighet. Räkan får en lite annan fördelningsprincip som baserar sig på både historik och nuvarande tilldelningar. HaV gör detta med hänvisning till att yrkesfisket skall kunna anpassa sig till landningsskyldigheten som införs successivt, och skall vara fullt genomförd 2019. Ändå kommer för 2017 merparten av dagens fiske inte att beröras av landningsskyldigheten då samtliga undantag från 2016 finns kvar, vi vet heller inte vad som kommer att hända 2018.

Havs- och Kustfiskarnas producentorganisation (HKPO) har på grund av osäkerheten haft förslag för Västerhavet om ett modifierat nuvarande system tills vi har mer information om hur det kommer att bli. Tyvärr så beslutade HaV ändå att det skulle införas individuella fiskemöjligheter för 2017. Vi som suttit med under diskussionerna om ett nytt system ser att en individuell fördelning i nuläget kommer att skapa stora problem i fisket, och det kommer att visa sig att systemet måste göras om för att fungera inför 2018. Också Hav har flaggat för att detta kan hända, och är idag mycket tydliga med att fördelningen endast gäller för 2017, och kan komma att revideras 2018. Samtidigt är det ett flertal principer för fördelningar som tas upp i remissen, som riskerar att bli permanenta.

Tidspressen har varit enorm, speciellt på Havs personal som har haft uppgiften att sammanställa underlaget inför diskussionerna, de viktigaste underlagen kom väldigt sent i processen, något som gav en brist på tid också för fiskets representanter till att analysera materialet. Havs personal, har i praktiken haft en omöjlig uppgift att hinna med då underlaget som behövts är mycket omfattande och komplicerat.

Vi i HKPO har jobbat för att det ska skapas bättre förutsättningar för det selektiva och kustnära fisket i Skagerack och Kattegatt. Vi reagerar därför bland annat på de enormt höga koncentrationsspärrar som remissen förespråkar, vilket gör att kvoter på fisk kan ansamlas till ett fåtal båtar. Något som inte går ihop med den ambition som Hav också uttrycker, att kustsamhällena inte skall utarmas och det skall vara en levande kust och skärgård.

Vi vet att höga koncentrationsspärrar leder till en kapitalisering och en koncentration till få stora fartyg, detta har hänt i samtliga länder som infört individuella kvoter runt Nordsjön. Det pelagiska fisket i Sverige hade som mål att halvera sin flotta, med en koncentrationsspärr på 10% gjordes detta på några få år.

Även om de demersala fiskekvoterna inte skall vara säljbara, utan endast kan hyras ut för ett år i taget, finns det möjligheter att köpa upp fartyg genom så kallad ägarkontinuitet, en fartygsägare blir delägare i ett annat fartyg och kan efter 3 år ta över fiskerättigheterna, med andra ord ett uppköp tar 3 år, samma sak som hände i räkfisket när systemet ändrades där. Koncentrationsspärrarna måste vara realistiska och inte möjliggöra en omstrukturering till större fartyg.

Svenska demersala yrkesfisket i Skagerack och Kattegatt lever till den absolut största delen på inkomster från räkor och kräftor (ca 85% av inkomsterna kommer från dessa fisken). Vi är ledande inom selektiva redskap för dessa två arter (selektiva fiskemetoder minskar bifångsterna i räkfisket med ca 98% och i kräftfisket med ca 85%) trots detta så är vissa kvoter så låga att dom i princip inte täcker mer än bifångsterna i det selektiva fisket.

Som yrkesfiskare är det helt omöjligt att utläsa vad fiskeföretagen kommer att få för tilldelning för sitt fiske 2017, remissen är en mix av olika principer för fördelning och vilka arter som skall fördelas på grund av att de är mål arter (art för ett riktat fiske tex räkor och kräftor) eller begränsande arter i landningsskyldigheten. Historiken som används inför fördelningen av kvoter är inte det som fiskaren kommer att få i tilldelning, utan är ett underlag som kommer att påverkas av ett flertal andra faktorer för att klara landnings skyldigheten.

Vi skall alltså svara på en remiss om omfördelningar av de fiskemöjligheter vi har idag, utan att ha en möjlighet till att ta reda på hur detta påverkar våra företags fiskerättigheter för 2017. Vi kan inte ens räkna med att få en tillräcklig tilldelning för att klara ett fortsatt selektivt fiske av räka och kräfta.

Svenskt yrkesfiske står inför stora utmaningar för att klara landningsskyldigheten, ett av de största problemen är att vi vet inte var detta kommer att innebära för fisket 2019. En faktor som komplicerar är  Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien  är en av dom absolut största kvotägarna i Nordsjön.

Det är mycket viktigt att ett nytt system fungerar i praktiken och kan hantera dom problem som kommer med landningsskyldigheten, annars kan detta innebära en katastrof för Svenskt yrkesfiske, med oönskade och oanade konsekvenser.

Charles Olsson Yrkesfiskare HKPO

———-

Vi behöver det kustnära småskaliga fisket:

https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/vi-beh%C3%B6ver-det-kustn%C3%A4ra-fisket-1.3877330

 

Välvilligt men okunnigt om fisket:

https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/v%C3%A4lvilligt-men-okunnigt-om-fisket-1.3879937