HKPO årsstämma den 20 maj

KALLELSE
TILL
HAVS- OCH KUSTFISKARNAS PRODUCENTORGANISATION
SVERIGE ek. för.
Å R S S T Ä M M A
Lördagen den 20 maj, kl. 10.00, Hotell Fregatten, Varberg
DAGORDNING
1. Val av ordförande och vice ordförande för stämman
2. Meddelande om vem styrelsen har utsett att föra protokoll vid stämman
3. Val av 2 justeringsmän
4. Godkännande av kallelse
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
7. Fastställande av balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår
         8. Beslut i anledning av verksamhetsårets resultat
         9. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör
       10. Bestämmande av arvode till styrelsen och revisorerna
       11. Fastställande av medlemsavgift
       12. Fastställande av avgifter till föreningens verksamhet
       13. Val av styrelse och ersättare
       14. Val av revisorer och ersättare
       15. Val av valberedning
       16. Förslag från styrelsen:
       17. Förslag från medlemmarna
       18. Avslutning av stämman
Årsberättelse kan begäras genom att mejla till info@hkpo.se
eller logga in på hemsidan och leta under fliken “Ladda ner”
Årsberättelsen läggs ut senast 2 veckor före stämman.

Årsberättelsen för 2016 finns att hämta under fliken “ladda ner”.