Årsstämma HKPO 25 maj

KALLELSE TILL
HAVS- OCH KUSTFISKARNAS PRODUCENTORGANISATION
SVERIGE ek. för.
Å R S S T Ä M M A
Lördagen den 25 maj, kl. 10.00 – Fiskerilokalen, Träslövsläge


DAGORDNING

 1. Val av ordförande och vice ordförande för stämman
 2. Meddelande om vem styrelsen har utsett att föra protokoll vid stämman
 3. Val av 2 justeringsmän
 4. Godkännande av kallelse
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår
  8. Beslut i anledning av verksamhetsårets resultat
  9. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör
  10. Bestämmande av arvode till styrelsen och revisorerna
  11. Fastställande av medlemsavgift
  12. Fastställande av avgifter till föreningens verksamhet
  13. Val av styrelse och ersättare
  14. Val av revisorer och ersättare
  15. Val av valberedning
  16. Förslag från styrelsen:
  17. Förslag från medlemmarna
  18. Avslutning av stämman
  Årsberättelse kan begäras genom att mejla till info@hkpo.se