Årsstämma HKPO 23 maj -telefonmöte

      KALLELSE        

      TILL        

      HAVS- OCH KUSTFISKARNAS PRODUCENTORGANISATION        
      SVERIGE ek. för.        

      Å R S S T Ä M M A        

      Lördagen den 23 maj, kl. 10.00 - Telefonmöte OBS!        

Med anledning av Corona-viruset kommer stämman att äga rum genom ett telefonmöte.
Medlemmar som önskar delta på mötet behöver anmäla sitt intresse senast den 18 maj, till Tommy på telefon 070 52 372 50 eller gärna till HKPOs mejladress: info@hkpo.se
Instruktioner med telefonnummer och inloggning till stämman kommer då att erhållas.

  DAGORDNING           

1.   Val av ordförande och vice ordförande för stämman            

2.   Meddelande om vem styrelsen har utsett att föra protokoll vid stämman            

3.   Val av 2 justeringsmän           

4.   Godkännande av kallelse           

5.   Fastställande av röstlängd           

6.   Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår           

7.   Fastställande av balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår            

     8.  Beslut i anledning av verksamhetsårets resultat           

     9.  Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör           

    10. Bestämmande av arvode till styrelsen och revisorerna            

    11. Fastställande av medlemsavgift           

    12. Fastställande av avgifter till föreningens verksamhet            

    13. Val av styrelse och ersättare            

    14. Val av revisorer och ersättare           

    15. Val av valberedning           

    16. Förslag från styrelsen:         

    17. Förslag från medlemmarna          

    18. Avslutning av stämman          

Medlem som deltar på telefonmötet kommer att få tillgång till årsberättelsen.            
Årsberättelse kan även begäras genom att mejla till info@hkpo.se